Fèis Fhoirt

Tha Fèis Fhoirt a’ cumail prògraim thraing de thachartasan anns na h-ealain traidiseanta fad na bliadhna, nam measg:

 • Fèis bhliadhnail do dh’ òigridh anns a’ Mhàrt ann an Sruighlea
 • Fèis bhliadhnail do dh’ òigridh as t-Sultain anns an Eaglais Bhric
 • Clasaichean ciùil gach seachdain ann an Sruighlea
 • Cèilidh air Chuairt gach samhradh

Gheibhear fiosrachadh slàn air na tachartasan againn aig www.feisfhoirt.org.uk

Fèis Fhoirt offer a busy programme of traditional arts events year round, including:

 • Annual Fèis for young people in March in Stirling
 • Annual Fèis for young people in September in Falkirk
 • Weekly music classes in Stirling
 • Cèilidh Trail tour each summer

More information about the events can be found at www.feisfhoirt.org.uk

Tachartasan air fàire: 

Clasaichean gach Seachdain

Tha na clasaichean gach seachdain a’ ruith gach Disathairne aig an Tolbooth ann an Sruighlea do dh’òigridh.

 • Fìdheall
 • Giotàr
 • Clàrsach
 • Fìdeag
 • Sinn

Upcoming events:

Weekly Classes

Fèis Fhoirt’s Weekly Classes are running each Saturday in the Tolbooth in Stirling for young people.

 • Fiddle
 • Guitar
 • Clarsach
 • Whistle
 • Singing
Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer