Fèis Fhoirt

Tha Fèis Fhoirt a’ cumail prògraim thraing de thachartasan anns na h-ealain traidiseanta fad na bliadhna, nam measg:

  • Fèis bhliadhnail do dh’ òigridh anns a’ Mhàrt ann an Sruighlea
  • Fèis bhliadhnail do dh’ òigridh as t-Sultain anns an Eaglais Bhric
  • Fèis bhliadhnail do dh’ inbhich anns an Dàmhair
  • Clasaichean ciùil gach seachdain ann an Sruighlea
  • Cèilidh air Chuairt gach samhradh

Gheibhear fiosrachadh slàn air na tachartasan againn aig www.feisfhoirt.org.uk

Fèis Fhoirt offer a busy programme of traditional arts events year round, including:

  • Annual Fèis for young people in March in Stirling
  • Annual Fèis for young people in September in Falkirk
  • Adult Fèis in October
  • Weekly music classes in Stirling
  • Cèilidh Trail tour each summer

More information about the events can be found at www.feisfhoirt.org.uk

Tachartasan air fàire:

Clasaichean gach Seachdain

Tha na clasaichean Fèise a’ tachairt air-loidhne air sgàth ‘s a’ Choronabhìorais. Cumaibh sùil air an duilleag seo no airson naidheachd mu dheidhinn na clasaichean a’ tòiseachadh a-rithist.

Prìomh fhèisean 2021

Cinn-latha ri dhearbhadh.

Upcoming events:

Weekly Classes

The Fèis classes are now taking place online due to Coronavirus. Keep an eye on this page for news about face-to-face classes starting up again.

Main Fèisean 2021

Dates to be confirmed.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer