Fèis Innis an Uillt

Chaidh Fèis Innis an Uillt a stèidheachadh gus cothrom a thoirt do dh’ òigridh na sgìre pàirt a ghabhail ann an ceòl agus na h-ealain traidiseanta.  ‘S ann tro mheadhan an Gàidhlig a tha a h-uile clas is bùth-obrach le taghadh farsaing de chuspairean air an tairgse bho ionnsramaidean ciùil gu ealain gu dannsa.

Tha sinn a’ cumail latha fèise gach bliadhna a tha freagarrach dha cloinn c1-3 agus c4-7, le Fèis Bheag airson clann na sgoil-àraich.

Fèis Innis an Uillt was established to give young people in the local community tha chance to take part in music and traditional arts. All classes and workshops are delivered through the medium of Gaelic with a range of subjects available, including music, dance and art.

A yearly day long Fèis is delivered for children in c1-3 and c4-7, with Fèis Bheag being delivered for nursery aged children.

Tachartasan air fàire:

Prìomh Fhèis
An t-Sultain 2024

Upcoming events:

Chaidh Fèis Innis an Uillt a stèidheachadh gus cothrom a thoirt do dh’ òigridh na sgìre pàirt a ghabhail ann an ceòl agus na h-ealain traidiseanta.  ‘S ann tro mheadhan an Gàidhlig a tha a h-uile clas is bùth-obrach le taghadh farsaing de chuspairean air an tairgse bho ionnsramaidean ciùil gu ealain gu dannsa.

Tha sinn a’ cumail latha fèise gach bliadhna a tha freagarrach dha cloinn c1-3 agus c4-7, le Fèis Bheag airson clann na sgoil-àraich.

Fèis Innis an Uillt was established to give young people in the local community tha chance to take part in music and traditional arts. All classes and workshops are delivered through the medium of Gaelic with a range of subjects available, including music, dance and art.

A yearly day long Fèis is delivered for children in c1-3 and c4-7, with Fèis Bheag being delivered for nursery aged children.

Tachartasan air fàire:

Prìomh Fhèis
An t-Sultain 2024

Upcoming events:

Main Fèis
September 2024

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer