Fèis Innis an Uillt

Chaidh Fèis Innis an Uillt a stèidheachadh gus cothrom a thoirt do dh’ òigridh na sgìre pàirt a ghabhail ann an ceòl agus na h-ealain traidiseanta.  ‘S ann tro mheadhan an Gàidhlig a tha a h-uile clas is bùth-obrach le taghadh farsaing de chuspairean air an tairgse bho ionnsramaidean ciùil gu ealain gu dannsa.

Tha sinn a’ cumail latha fèise gach bliadhna a tha freagarrach dha cloinn c1-3 agus c4-7, le Fèis Bheag airson clann na sgoil-àraich.

Fèis Innis an Uillt was established to give young people in the local community tha chance to take part in music and traditional arts. All classes and workshops are delivered through the medium of Gaelic with a range of subjects available, including music, dance and art.

A yearly day long Fèis is delivered for children in c1-3 and c4-7, with Fèis Bheag being delivered for nursery aged children.

Tachartasan air fàire:

Prìomh Fhèis 2021

Cinn-latha ri dhearbhadh.

Upcoming events:

Main Fèis 2021

Dates to be confirmed.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer