Fèis Lannraig a Tuath

‘S e Fèis ceithir latha a th’ ann am Fèis Fèis Lannraig a’ Tuath a tha a’ gabhail àite gach bliadhna san Lunasdal anns an Àrd-Ruigh. Tha an tachartas fosgailte do dhaoine òga eadar 5-18 bliadhna a dh’aois, le bùthan-obrach do chom-pàirtichean aois 8-18 agus seiseanan sònraichte do chloinn fo aois 8. 

Fèis Lannraig a’ Tuath is a four-day event which takes place every August in Airdrie. The fèis is open to ages 5-18, with a variety of workshops for ages 8-18 and special sessions for children under 8 years-old.

Tachartasan air fàire:

Prìomh Fhèis 2024

29mh dhen Iuchar 2024 – 2mh dhen Lùnastal 2024

Upcoming events:

Main Fèis 2024

29th of July 2024 – 2nd of August 2024

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer