Fèis Lannraig a Tuath

‘S e fèis ceithir latha a th’ ann am Fèis Fèis Lannraig a’ Tuath a tha a’ gabhail àite gach bliadhna san Lunasdal anns an Àrd-Ruigh. Tha an tachartas fosgailte do dhaoine òga eadar 5-18 bliadhna a dh’aois, le bùthan-obrach do chom-pàirtichean aois 8-18 agus seiseanan sònraichte do chloinn fo aois 8.

Fèis Lannraig a’ Tuath is a four-day event which takes place every August in Airdrie. The fèis is open to ages 5-18, with a variety of workshops for ages 8-18 and special sessions for children under 8 years-old.

Tachartasan air fàire  

Prìomh Fhèis, Lunasdal 2019, An t-Àrd-Ruigh

Ceithir latha de cheòl agus danns a thathar a’ cumail san Lunasdal gach bliadhna anns an Àrd-Ruigh. Tha am fèis fosgailte do dhaoine òga eadar 5 gu 18 bliadhna a dh’aois le bùthan-obrach do chom-pàirtichean eadar 8-18 bliadhna a dh’aois agus seiseanan sònraichte do chloinn fo aois 8.

Clasaichean Mìosail airson Film Beò, An t-Àrd-Ruigh

Clasaichean a’ dèanamh filmichean beò a tha a’ gabhail àite gach mìos anns an Àrd-Ruigh.

Upcoming events

Main Fèis, August 2019, Airdrie

A four-day fèis offering a wide variety of tuition, which is held every August in Airdrie. The fèis is open to participants aged 5-18, with workshops for ages 8-18 and special sessions for children under 8 years-old.

Monthly Animation Classes, Airdrie

Classes for animation and film which take place every month in Airdrie.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council