Fèis Lannraig a Tuath

‘S e Fèis ceithir latha a th’ ann am Fèis Fèis Lannraig a’ Tuath a tha a’ gabhail àite gach bliadhna san Lunasdal anns an Àrd-Ruigh. Tha an tachartas fosgailte do dhaoine òga eadar 5-18 bliadhna a dh’aois, le bùthan-obrach do chom-pàirtichean aois 8-18 agus seiseanan sònraichte do chloinn fo aois 8. 

Fèis Lannraig a’ Tuath is a four-day event which takes place every August in Airdrie. The fèis is open to ages 5-18, with a variety of workshops for ages 8-18 and special sessions for children under 8 years-old.

Tachartasan air fàire:

Clasaichean gach Seachdain

Tha na clasaichean Fèise a’ tachairt air-loidhne air sgàth ‘s a’ Choronabhìorais. Cumaibh sùil air an duilleag seo no airson naidheachd mu dheidhinn na clasaichean a’ tòiseachadh a-rithist.

Prìomh fhèisean 2021

Cinn-latha ri dhearbhadh.

Upcoming events:

Weekly Classes

The Fèis classes are now taking place online due to Coronavirus. Keep an eye on this page for news about face-to-face classes starting up again.

Main Fèisean 2021

Dates to be confirmed.

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer