Fèis Òigridh Na Mara

‘S ann air taobh siar sgìre Lochabair a tha Fèis Òigridh na Mara stèidhichte is prògram trang de thachartasan aca do dh’ òigridh Mhalaig, Mhòrair is Àrasaig.

Fèis Òigridh na Mara runs a busy program of activities for young people in Mallaig, Morar and Arisaig in West Lochaber.

Tachartasan

Clasaichean gach seachdain

Tha na clasaichean Fèise a’ tachairt air-loidhne air sgàth ‘s a’ Chorona-bhìorais.

Seo na clasaichean: fìdheall, giotàr, meur-chlàr, feadan is pìob, agus drumaireachd 

Current events:

Weekly classes

Tuition in fiddle, guitar, keyboard,  chanter and pipes, and drumming is currently taking place online.

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer