Fèis Òigridh Na Mara

‘S ann air taobh siar sgìre Lochabair a tha Fèis Òigridh na Mara stèidhichte is prògram trang de thachartasan aca do dh’ òigridh Mhalaig, Mhòrair is Arasaig.

Fèis Òigridh na Mara runs a busy program of activities for young people in Mallaig, Morar and Arisaig in West Lochaber.

 

Tachartasan air fàire  

Clasaichean gach seachdain

Fidheall, giotàr, meurchlàr agus feadan/ a’ phìob

Prìomh Fhèis

Màrt 2019

Upcoming events

Weekly classes

Fiddle, guitar, keyboard and chanter/pipes

Main Fèis

March 2019

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council