Fèis na h-Òige

Chaidh Fèis na h-Òige a stèidheachadh ann an 1992 ann an Inbhir Nis is iad a’ cur air dòigh tachartasan anns na h-ealain traidiseanta tro mheadhan na Gàidhlig.  Tha an Fhèis ag amas air clann le Gàidhlig aois 5-18. 

Established in 1992, Fèis na h-Òige runs Gaelic medium arts activities in Inverness for young people. The Fèis is open to all children with Gaelic aged 5-18.

Tachartasan: 

Còisir-G

Tha a’ Chòisir a’ coinneachadh air-loidhne an-dràsta.  

Current events:

Còisir na h-Òige 

The Còisir is currently meeting up online. 

Tachartasan na Fèise mar às àbhaist

Bùthan-obrach

Tha sinn a’ tabhann measgachadh de bhùthan-obrach tro bhliadhna na sgoile ann an iomadach cuspair, le Fèis Bheag do chlann aois 5 gu 7. Bheiribh sùil air ar duilleag Facebook @feisnahoigeoffical ach am faic sibh fios mun ath bhùth-obrach againn.

Seinn

Tha ‘Seinn’ a’ coinneachadh a h-uile Diluain tron teirm-sgoile gus òrain Ghàidhlig ionnsachadh agus a ghabhail còmhla. ‘S ann do chlann ann an clas 1-3 a tha Seinn. Cuiribh brath do feisnahoige@feisean.org airson tuilleadh fiosrachaidh

Usual Fèis activities

Saturday workshops

We run a variety of workshops throughout the school year offering a mixture of instruments and Fèis Bheag activities. See our Facebook page @feisnahoigeofficial for details of our next workshop.

Seinn

‘Seinn’ is a Gaelic singing group for children in P1-3 that meets weekly on Mondays between 3.15 – 4.15pm during school term.  Please email us us at feisnahoige@feisean.org for further information.


Tha Fèis na h-Òige a’ cur fàilte air cloinn le feumlachdan ionnsachaidh. Nam biodh taic a bharrachd a dhìth air a’ phàiste agaibh, no nam bu mhath leibh bruidhinn rinn mu thaic shònraichte sam bith a dh’fhaodadh a bhith buannachdail, nach cuir sibh fòn gu Kirsteen Russell air 07846 761731 airson còmhradh is comhairle.

Fèis na h-Òige welcomes children with additional learning needs. If you feel your child requires additional support or you would like to discuss any special arrangements which may be beneficial, please phone Kirsteen Russell on 07846 761731 for a confidential discussion.

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer