Fèis na h-Òige

Chaidh Fèis na h-Òige a stèidheachadh ann an 1992 ann an Inbhir Nis is iad a’ cur air dòigh tachartasan anns na h-ealain traidiseanta tro mheadhan na Gàidhlig.  Tha an Fhèis ag amas air clann le Gàidhlig aois 5-18. 

Established in 1992, Fèis na h-Òige runs Gaelic medium arts activities in Inverness for young people. The Fèis is open to all children with Gaelic aged 5-18.

Chaidh tachartasan na Fèise a chur dheth rè ùine air sgath a’ Choronabhìoras. Cumaibh sùil air an duilleag seo neo air duilleag Facebook na Fèise airson naidheachd mu dheidhinn na clasaichean a’ tòiseachadh a-rithist. 

Fèis na h-Òige events have been put on hold since March 2020 due to the coronavirus. Please check back here or the Fèis Facebook page for news on when they’ll be starting again. 

Tachartasan air fàire: 

Prìomh fhèis 2021

Cinn-latha ri dhearbhadh

Upcoming events:

Main Fèis 2021

Dates to be confirmed. 

Tachartasan na Fèise mar às àbhaist

Bùthan-obrach

Tha sinn a’ tabhann measgachadh de bhùthan-obrach tro bhliadhna na sgoile ann an iomadach cuspair, le Fèis Bheag do chlann aois 5 gu 7. Bheiribh sùil air ar duilleag Facebook @feisnahoigeoffical ach am faic sibh fios mun ath bhùth-obrach againn.

Seinn

Tha ‘Seinn’ a’ coinneachadh a h-uile Diluain tron teirm-sgoile gus òrain Ghàidhlig ionnsachadh agus a ghabhail còmhla. ‘S ann do chlann ann an clas 1-3 a tha Seinn. Cuiribh brath do feisnahoige@feisean.org airson tuilleadh fiosrachaidh

Còisir na h-Òige

Tha a’ Chòisir againn air a stiùireadh le Iain Murdo Mac a’ Mhaoilein agus ag amas air clann ann an clas 4 agus nas sine. ‘S ann gach Diluain eadar 3.15 – 4.30 a bhios a’ Chòisir a’ coinneachadh.

Usual Fèis activities

Saturday workshops

We run a variety of workshops throughout the school year offering a mixture of instruments and Fèis Bheag activities. See our Facebook page @feisnahoigeofficial for details of our next workshop.

Seinn

‘Seinn’ is a Gaelic singing group for children in P1-3 that meets weekly on Mondays between 3.15 – 4.15pm during school term.  Please email us us at feisnahoige@feisean.org for further information.

Còisir na h-Òige

Our Còisir is aimed at children in P4 and up and meets every Monday after school. Contact us for further information – feisnahoige@feisean.org.


Tha Fèis na h-Òige a’ cur fàilte air cloinn le feumlachdan ionnsachaidh. Nam biodh taic a bharrachd a dhìth air a’ phàiste agaibh, no nam bu mhath leibh bruidhinn rinn mu thaic shònraichte sam bith a dh’fhaodadh a bhith buannachdail, nach cuir sibh fòn gu Kirsteen Russell air 07846 761731 airson còmhradh is comhairle.

Fèis na h-Òige welcomes children with additional learning needs. If you feel your child requires additional support or you would like to discuss any special arrangements which may be beneficial, please phone Kirsteen Russell on 07846 761731 for a confidential discussion.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council