Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Fèis Alba

An t-Iuchar 10, 2017 - An t-Iuchar 14, 2017

‘S i seachdain trèanaidh a th’ ann am Fèis Alba a tha air a dealbhadh a dh’ aona-ghnothach dha na Cèilidhean air Chuairt againn.  Tron t-seachdain gabhaidh na buidhnean pàirt ann an seiseanan ullachaidh agus bùthan-obrach far am faigh iad taic is comhairle leis na taisbeanaidhean aca bho luchd-ciuil, seinneadairean is dannsairean proifeiseanta.

Fèis Alba is a training week designed especially for our Cèilidh Trail groups.  During the week the groups take part in rehearsals and workshops with support from professional musicians, singers and dancers, who help them to prepare their Cèilidh Trail showcases.

Details

Start:
An t-Iuchar 10, 2017
End:
An t-Iuchar 14, 2017

Organizer

Fèisean nan Gàidheal
Phone:
01463 225559
Email:
fal@feisean.scot

Venue

Plockton
IV52 8TU + Google Map
Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer