Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Fèis Chataibh: Latha fèise | Fèis Day, November 2016

An t-Samhain 12, 2016

goillspidh – golspie

cò sinne?  what is fèis chataibh?

Tha Fèis Chataibh ann an Goillspidh a’ cumail iomadach tachartas ciùil is nan ealan traidiseanta tron bhliadhna, nam measg seachdain ciùil gach Iuchar, bùthan-obrach tron gheamhradh agus as t-earrach agus turas Cèilidh air Chuairt gach samhradh.

Fèis Chataibh in Golspie runs a variety of year-round traditional arts events including a main fèis week each July, winter and spring workshops and a Cèilidh Trail tour each summer.

tachartasan air fàire | upcoming events:

Tha foirm-iarrtais ri fhaotainn AN SEO

Booking form available HERE

*********

fc-gw-nov2016-info-poster

 Tha foirm-iarrtais ri fhaotainn AN SEO

Booking form available HERE

******

Ma tha ceistean sam bith agaibh nach cuir sibh fios chun na fèise air an fhiosrachadh conaltraidh shuas |  

If you would like to make an enquiry please contact the fèis on the details above.


Bhon  tasglann |  From the archives!

Òran na fèise, 2014 
Fèis song 2014

Deireadh-seachdain Obair-còmhlain, Màrt 2016
Groupwork Weekend, March 2016

Puirt | Tunes: Alasdair’s Reel (Fred Morrison), Ellen MacGregor’s Birthday (Addie Harper)

Deireadh-seachdain Obair-còmhlain, Màrt 2016
Groupwork Weekend, March 2016

Port | Tune: Miss Girdle’s (traditional)

Details

Date:
An t-Samhain 12, 2016

Organizer

Fèis Chataibh
Email:
feischataibh@yahoo.co.uk
Website:
https://www.feisean.org/feisean/feischataibh/
Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer