Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Fèis Dhùn Èideann 2017

An Gearran 13, 2017 - An Gearran 14, 2017

 

Thairis air Diluain 13mh agus Dimàirt 14mh den Ghearran 2017 bidh Fèis Dhùn Èideann a’ tairgse bhùthan-obrach do dh’òigridh ann an clas3-7, le seiseanan ‘Cleas is Ceòl’ do dh’ òigridh ann an clas 1-2.

Over Monday 13th and Tuesday 14th February Fèis Dhùn Èideann is running two days of music and dance workshops for young people in p3-7 with a ‘Cleas is Ceòl’ music arts play session for children in p1-2 also available.

 

Cleas is Ceòl (c1-2 | p1-2):  *LÀN | Now full*

Bidh seiseanan ‘Cleas is Ceòl’ a’ dol dha sgoilearan ann an clas 1-2 bho 1.45 – 4f gach latha a bheir seachad blasad aotrom de cheòl, seinn is dannsa. Tha cosgais £25 air an dà latha, (£20 dha compàirtchean aig clasaichean leantainneach na fèise).

The Cleas is Ceòl sessions offer children in p1-2 a fun taster in traditional music, song and dance and will run from 1.45 – 4pm on Monday 13th and Tuesday 14th February. This two day event costs £25 per child (£20 for regular Saturday class participants).

 

Prìomh fhèis (c3-7) *LÀN | Now full*

Do sgoilearan ann an c3-7 tha iomadh cuspair ri fheuchainn do dh’òigridh aois 8 is nas sinne a’ gabhail a-staigh fidheall, bogsa-ciùil, giotàr, feadan is a’ phìob, fìdeag, clàrsach, òrain Ghàidhlig, drumaireachd, obair-còmhlain, ealain agus dannsa-ceum. ‘S ann am Bun-sgoil Taobh na Pàirce a bhios na bùthan-obrach a’ dol eadar 9m is 4f gach latha. Tha cosgais £45 air an tachartas seo, (£40 dha compàirtichean nan clasaichean leantainneach againn).

Main Fèis (p3-7) *LÀN | Now full*

For p3-7 pupils a wide variety of workshops are on offer each day from 9am to 4pm including fiddle, accordion, guitar, chanter & pipes, tin whistle, clarsach, Gaelic song, percussion, groupwork, art, shinty and step-dancing. This event costs £45 per child (40 for our regular class participants).

 

Barrachd fiosrachaidh | More infomration:

Gillian ~ feisdhuneideann@feisean.org

 

Details

Start:
An Gearran 13, 2017
End:
An Gearran 14, 2017

Organizer

Fèis Dhùn Èideann
Email:
feisdhuneideann@feisean.org

Venue

Bun-sgoil Taobh na Pàirce
139 Bonnington Rd
Dùn Èideann | Edinburgh, EH6 5NQ
+ Google Map
Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer