Loading Events

« All Events

Fèis Dhùn Èideann – Latha na Bun-sgoile | Primary School Fèis

An Gearran 13, 2023 - An Gearran 14, 2023

Thigibh ann chun na fèise againn airson dà latha loma-làn ciùil, seinn, dannsa is ealain freagarrach dha chloinn clas 3 – 7.
Come along to Fèis Dhùn Èideann for two days of music, song, dance and art suitable for children in p3 to p7.

Gheibh gach compàirtiche an cothrom trì rudan fheuchainn a-mach às na leanas:
Each participant can choose three activities from the following:
fidheall | fiddle
giotàr | guitar
bogsa-ciùil | accordion
feadan is a’ phìob | chanter & pipes
fìdeag | tin whistle
clàrsach | clarsach
drumaireachd | percussion
obair-còmhlain | groupwork
òrain Ghàidhlig | Gaelic song
dannsa-ceum | step-dance
ealain | arts and crafts
dràma | drama
iomain | shinty

Airson àite a ghleidheadh no barrachd fiosrachaidh fhaighinn? 

Cuiribh fios gu Gillian NicDhòmhnaill, co-òrdanaiche na Fèise:

 

Want to book a place or find out more?

contact Gillian MacDonald, Fèis Dhùn Èideann co-ordinator:

 

feisdhuneideann@feisean.org

Details

Start:
An Gearran 13, 2023
End:
An Gearran 14, 2023

Organizer

Fèis Dhùn Èideann
Email:
feisdhuneideann@feisean.org

Venue

Edinburgh
Edinburgh, United Kingdom + Google Map
Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer