Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

Fèis Fhoirt

An t-Sultain 17, 2016 - An t-Sultain 18, 2016

fèis fhoirt – cò sinne?

Tha Fèis Fhoirt a’ cumail prògraim thraing de thachartasan anns na h-ealain traidiseanta fad na bliadhna, nam measg:

 • Fèis bhliadhnail do dh’ òigridh anns a’ Mhàrt ann an Sruighlea
 • Fèis bhliadhnail do dh’ òigridh as t-Sultain anns an Eaglais Bhric
 • Fèis bhliadhnail do dh’ inbhich anns an Dàmhair ann an Calasraid
 • Clasaichean ciùil gach seachdain ann an Sruighlea
 • Cèilidh air Chuairt gach samhradh

tachartasan air fàire

clasaichean leantainneach

Gach Disathairne tro theirm na sgoile, an Tolbooth, Sruighlea:

 • fidheall
 • clàrsach
 • giotàr
 • bogsa-ciùil
 • fìdeag

Barrachd fiosrachaidh & clàradh air loidhne: www.feisfhoirt.org.uk

 


 

fèis fhoirt – who are we?

Fèis Fhoirt runs a busy year-round programme of traditional arts tuition including:

 • An annual fèis weekend for young people each March in Stirling
 • An annual fèis weekend for young people each September in Falkirk
 • An annual fèis weekend for adults in October in Callander
 • Weekly music classes in Stirling
 • An annual summer Cèilidh Trail

upcoming events

weekly classes

Every Saturday during school term-time in the Tolbooth, Stirling:

 • fiddle
 • clarsach
 • guitar
 • accordion
 • tin whistle

More information and online booking is available at www.feisfhoirt.org.uk

Details

Start:
An t-Sultain 17, 2016
End:
An t-Sultain 18, 2016
Event Categories:
,
Website:
www.feisfhoirt.org.uk

Organizers

John MacNeil

Venue

Forth Valley
Falkirk, United Kingdom + Google Map
Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer