Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Fèis Inbhir Narainn

An Gearran 20, 2016

inbhir narann – nairn

‘S e buidheann charthannais a th’ ann am Fèis Inbhir Narainn (FIN) is i stèidhichte anns a’ choimhearsnachd  a’ brosnachadh ceòl agus òrain thraidiseanta na h-Alba le bhith a’ tabhann àrd-ìre de theagasg do chloinn bho ochd bliadhna a dh’ aois agus do dh’ inbhich.

Tha FIN a’ cumail an dà chuid chlasaichean leantainneach tro theirm na sgoile agus Prìomh fhèis anns a’ Ghearran gach bliadhna.

Prìomh fhèis 

Disathairne 20 den Ghearran 2016, Ionad Coimhearsnachd Inbhir Narainn bho 9m

Clasaichean leantainneach

Tha an fhèis toilichte taghadh farsaing de chlasaichean a thairgse do chloinn agus do dh’ inbhich gach seachdain tro theirm na sgoile anns na cuspairean a leanas:

Bogsa-ciùil:                       Diluain
Feadan:                             Diardaoin
Fidheall do chloinn:         Diluain
Fidheall do dh’ inbhich:  Diciadain
Fìdeag:                              Diciadain
Giotàr:                              Diciadain
Meur-chlàr:                      Diciadain 

Tha clasaichean ann do gach ìre comais. Gheibhear barrachd fiosrachaidh bho Rhona air an fhiosrachadh shìos.

Gheibhear lorg air FIN air FacebookTwitter agus air an làrach-lìn gu h-ìosal.

Fèis Inbhir Narainn (FIN) is a community based charity promoting traditional Scottish music and song to all from the age of eight to adult through the provision of high quality teaching.

FIN runs both a main annual fèis and weekly classes for children and adults alongside school term-time.

Main Fèis

Saturday 20 February 2016, Nairn Community Centre from 9am

 Ongoing Classes

FIN is pleased to offer a wide variety of classes each week alongside the school term in the following subjects:

Accordion:             Monday
Chanter:               Thursday
Fiddle for kids:    Monday
Fiddle for adults: Wednesday
Tin Whistle:         Wednesday
Guitar:                  Wednesday
Keyboard:            Wednesday

Classes are split to suit all abilities.  Please contact Rhona on the details below for more information.

You can find FIN online on FacebookTwitter and at the website below.

Details

Date:
An Gearran 20, 2016
Event Categories:
,
Website:
www.feisinbhirnarainn.co.uk

Venue

Nairn
Nairn, United Kingdom + Google Map
Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer