Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Fèis na h-Òige

An t-Iuchar 4, 2016 - An t-Iuchar 8, 2016

Inbhir Nis – Inverness

Chaidh Fèis na h-Òige a stèidheachadh ann an 1992 gus cothrom a thoirt do dh’ òigridh na Gàidhlig sgilean ionnsachadh agus a leasachadh ann an ceòl traidiseanta, seinn, dannsadh agus ealain. Faodaidh clann le Gàidhlig eadar 8 agus 18 a dhol ann. Tha Fèis Bheag ann cuideachd do chloinn bhun-sgoile eadar 5 is 7 bliadhna a dh’ aois.

Fèis na h-Òige was launched in 1992 to give Gaelic speaking children the opportunity to learn and develop skills in traditional music, song, dance and art. The Fèis is open to Gaelic speakers between the ages of 8 and 18, and there is also a Fèis Bheag (‘Wee Fèis’) for primary school children aged 5 to 7.

 Mas e gu bheil sibh a’ smaoineachadh gum faodadh taic a bharrachd a bhith a dhìth air a’ phàiste agaibh, no gum bu mhath leibh bruidhinn rinn mu fheumalachdan sònraichte sam bith a dh’fhaodadh a bhith ann, bhiodh e na chuideachadh nan innseadh sibh dhuinn ro làimhe. Cuiribh fios thugainn gus an tèid againn an fhèis a dhèanamh cho math ‘s a ghabhas dhan a h-uile pàiste.

Airson barrachd fiosrachadh cuiribh post-d gu feisnahoige@feisean.org . Tha sinn cuideachd air Facebook.

If you feel your child requires additional support or you would like to discuss any special arrangements needed for your child, it would be useful to know of these in advance. Please do get in touch so that we can make the Fèis an enjoyable experience for every child.

For further information email feisnahoige@feisean.org . We’re also on Facebook.

Details

Start:
An t-Iuchar 4, 2016
End:
An t-Iuchar 8, 2016
Event Categories:
,

Venue

Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis
Inverness, IV2 6BA United Kingdom + Google Map
Phone
01463 725980
View Venue Website
Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer