Fèis Alba

Fèis Alba Air Loidhne 2020

Chaidh Fèis Alba a chumail anns a’ Phloc a-nis airson barrachd na deich bhliadhnaichean sa chiad seachdain den Iuchar. O chionn goirid tha i air a bhith mar trèanadh dha na Cèilidhean air Chuairt a bhios a’ tachairt air feadh na dùthcha san Iuchar agus ann an Lùanastal.

 

Air sàilleabh an t-suidheachaidh le Corona-bhìoras tha sinn a’ dol a chumail Fèis Alba air-loidhne son a’ chiad turas riamh. Bidh na h-aon ionnsachadh aig ard ìre ri fhaighinn mar a bhios na com-pàirteachan an dùil agus thèid sinn thairis air na h-aon cuspairean a bhios sinn gan teagasg mar is àbhaist.

 

Thèid Fèis Alba Air Loidhne a chumail eadar 6mh – 10mh den Iuchar 2020 agus bidh i fosgailte do chom-pàirteachean nan Cèilidhean air Chuairt agus ceòlaidearan aig ard-ìre bho 14-20 bliadhna a dh’aois. Faicibh barrachd fiosrachaidh agus iarrtas gu h-ìosal.

Buthan-obrach

Gàidhlig (for beginners and intermediate) with Shannon Cowie and Iain-Murdo MacMillan

Masterclass 1 – Playing for Dancing le Sileas Sinclair

Tutorial 1 – Dance calling le Frank McConnell

Materclass 2 – Arranging Tunes le Calum McCrimmon

Tutorial 2 – Marketing & Social Media le Katie MacKenzie

Masterclass 3 – Tune Accompaniment le Ingrid Henderson

Tutorial 3 – Simple steps to self-employment with Donna MacRae

Masterclass 4 – Tunes with Calum

Tutorial 4 – Researching local material le Sileas Sinclair

Masterclass 5 – Song Accompaniment with Ingrid Henderson

Clàradh agus barrachd fiosrachaidh – an seo

Ceann latha airson iarrtasan – 30mh an t-Ògmhios

 

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council