Fèis a’ Bhaile

Fad còig air fhichead bliadhna, tha Fèis a’ Bhaile air a bhith a’ ruith ann an Inbhir Nis agus a’ cur bùthan-obrach ciùil is cultairail air dòigh do chloinn is daoine òga aois 8-18.  Thathar a’ toirt chothroman an dà chuid do luchd-tòiseachaidh agus luchd-ionnsachaidh nas adhartaiche gus na sgilean aca a thoirt air adhart ann an suidheachadh càirdeil agus neo-fhoirmeil.

Am prìomh fhèis

Bidh an ath prìomh fhèis a chumail ann an Acadamaidh Allt a’ Mhuilin, anns an Damhair 2021 (ceann latha ri dhearbhadh).

Clasaichean leantainneach

Tha clasaichean dràma is ciuil aig an Fhèis gach seachdain tro theirm na sgoile ann an Inbhir Nis. Bheiribh sùil air ar làrach-lìn airson an fhiosrachadh as ùra- https://www.feisabhaile.com

Ionnstramaidean air màl

Tha stòras ionnsramaid aig an fhèis. Nam bu thoil leibh ionnsramaid a thoirt air màl, nach cuir sibh fios thugainn.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer