Fèis a’ Bhaile

Fad còig air fhichead bliadhna, tha Fèis a’ Bhaile air a bhith a’ ruith ann an Inbhir Nis agus a’ cur bùthan-obrach ciùil is cultairail air dòigh do chloinn is daoine òga aois 8-18.  Thathar a’ toirt chothroman an dà chuid do luchd-tòiseachaidh agus luchd-ionnsachaidh nas adhartaiche gus na sgilean aca a thoirt air adhart ann an suidheachadh càirdeil agus neo-fhoirmeil.

Am prìomh fhèis

Bidh an ath prìomh fhèis a chumail ann an 2022.

Clasaichean leantainneach

Tha clasaichean dràma is ciuil aig an Fhèis gach seachdain tro theirm na sgoile ann an Inbhir Nis. Bheiribh sùil air ar làrach-lìn airson an fhiosrachadh as ùra- https://www.feisabhaile.com

Ionnstramaidean air màl

Tha stòras ionnsramaid aig an fhèis. Nam bu thoil leibh ionnsramaid a thoirt air màl, nach cuir sibh fios thugainn.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer