Fèis an Rubha

Bidh Fèis an Rubha a’ gabhail àite tro shaor-làithean an t-samhraidh gach bliadhna.  Tha Fèis 2021 fosgailte do chloinn aois 8-12.

Le bùithtean obrach ann an grunn ionstramaidean bidh roghainn gu leòr aig com-pàirtichean.

Airson fiosrachadh fhaighinn mu dheidhinn Fèis an Rubha, cuiribh fios gu Peigi Ann Shields aig peigiann@feisean.scot.  Tha an Fhèis cuideachd air Facebook.

Tachartasan air fàire:

Bùthan-obrach Fèis an Rubha 2 – 5 Lùnastal.  Barrachd fiosrachaidh ri thighinn.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer