Fèis an Rubha

Thèid Fèis an Rubha a chumail eadar 30 Iuchar – 3 Lùnastal am bliadhna agus bidh e fosgailte do chloinn aois 3-18 eadar cròileagan, clas 5-7 agus prìomh fhèis. Le seinn, dràma, giotàr, màileidean, clàrsach, druma agus fidheall ri fhaotainn aig an Fhèis, bidh roghainn gu leòr aca.

Airson fiosrachadh fhaighinn mu dheidhinn Fèis an Rubha, cuiribh fios gu Sine Nic a’ Mhaoilein aig sine.mac@hotmail.co.uk.

Fèis an Rubha will be held between 30th July – 3rd August this year in Sgoil an Rubha and will be open to children aged 3 – 18 in cròileagan class, primary 1 – 3 class and main Fèis. There will be singing, drama, melodeon, clàrsach, drumming and fiddle offered at the main Fèis as subject choices.

For more information please get in touch with Sine Macmillan at sine.mac@hotmail.co.uk.

 

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council