Fèis an Rubha

Bidh Fèis an Rubha a’ gabhail àite tro shaor-làithean an t-samhraidh gach bliadhna.

Le bùthan-obrach ann an grunn ionnstramaidean bidh roghainn gu leòr aig com-pàirtichean.

Airson fiosrachadh fhaighinn mu dheidhinn Fèis an Rubha, cuiribh fios gu Sandra NicLeòid aig sandra@feisean.scot.  Tha an Fhèis cuideachd air Facebook.

Tachartasan air fàire:

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer