Fèis an Tairbeirt

Chaidh Fèis an Tairbeirt a stèidheachadh ann an 2016 gus tuilleadh cothromanan ciùil agus Gàidhlig a thabhainn do dhaoine òga sa sgìre.

Tha Fèis an Tairbeirt a’ ruith srèath de bhùthan-obrach tron bhliadhna a tha freagarrach do chloinn agus inbhich. Le seiseanan sònraichte do chaodachain, clasaichean ciùil do dh’aoisean 8-18 agus cuideachd bùthan-obrach dha inbhich, tha rudeigin ann airson a h-uile duine.

Fèis an Tairbeirt (‘The Tarbert Fèis’) was established in 2016 with the aim of providing young people in the local area with more opportunities to learn traditional music and Gaelic.

Fèis an Tairbeirt now run a series of year-round workshops that are open to both children and adults. With special sessions for toddlers, classes for ages 8-18 and workshops for adults, Fèis an Tairbeirt can accommodate all ages.

Tachartasan air Fàire

Fèis an Tairbeirt Air Loidhne, 27+28/03/2021

Cumaibh sùil air  www.feisantairbeirt.co.uk airson naidheachd mu dheidhinn na clasaichean air-loidhne aig Fèis an Tairbeirt air an 27mh agus 28mh den Mhàirt.

Upcoming events:

Online Fèis 27+28/03/2021

Please check  www.feisantairbeirt.co.uk for news about Fèis an Tairbeirt’s online Fèis on the 27th and 28th of March.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer