Fèis an Tairbeirt

Chaidh Fèis an Tairbeirt a stèidheachadh ann an 2016 gus tuilleadh cothromanan ciùil agus Gàidhlig a thabhainn do dhaoine òga sa sgìre.

Thèid a’ phrìomh fhèis a cumail air an 16mh den t-Sultain 2017. A’ bharrachd air seo, tha Fèis an Tairbeirt a’ ruith sreath de bhùthan-obrach tron bhliadhna a tha freagarrach do dh’aoisean sam bith. Le seiseanan sònraichte do chaodachain, clasaichean ciùil do dh’aoisean 8-18 agus cuideachd bùthan-obrach dha inbhich, tha rudeigin ann airson a h-uile duine.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council