Fèis Arainn

Thèid Fèis Arainn a chumail eadar an 28-31 Iuchar 2020 ann an Àrd Sgoil Arainn, far am bithear a’ tabhann taghadh farsaing de chuspairean do chloinn eadar 8-18 bliadhna a dh’ aois. Nam measg, bidh bogsa-ciùil, fìdheall, giotàr, pìob/feadan, dràma, clàrsach is fìdeag.

Tha Fèis Arainn cuideachd a’ ruith leasanan seachdaineach tron bhliadhna airson fìdheall.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council