Fèis Arainn

Thèid Fèis Arainn a chumail san Iuchar ann an Àrd Sgoil Arainn, far am bithear a’ tabhann taghadh farsaing de chuspairean do chloinn eadar 8-18 bliadhna a dh’ aois. Nam measg, bidh bogsa-ciùil, fìdheall, giotàr, pìob/feadan, dràma, clàrsach is fìdeag.

Tha Fèis Arainn cuideachd a’ ruith leasanan seachdaineach tron bhliadhna airson fìdheall.

The Arran Fèis is held in July in Arran High School, where children between the ages of 8-18 can chose from a range of activities, including the accordion, fiddle, guitar, pipes and chanter, drama, clàrsach and the whistle.

Fèis Arainn also run weekly fiddle lessons throughout term time.

Tachartasan air Fàire

Clasaichean gach seachdain

Tha na clasaichean Fèise a’ tachairt air-loidhne air sgàth ’s a’ Chorona-bhìorais. Cumaibh sùil air an duilleag seo no www.feisarainn.com airson naidheachd mu dheidhinn na clasaichean.

Upcoming events: 

Weekly Classes

Fèis Weekly Classes are currently happening online due to Coronavirus. Check this page or www.feisarainn.com for all the latest news.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer