Fèis Bharraigh

Thèid Fèis Bharraigh a chumail bho 9 – 13 Iuchar am bliadhna, far am faigh a’ chlann air ceithir diofar chuspair a thaghadh, a’ toirt eòlas farsaing dhaibh air cuspairean agus ionnstramaidean a bhuineas do chultar na Gàidhlig.

Bidh clasaichean a’ dol fad na bliadhna ann an iomadach diofar ionnstramaid.

Airson fiosrachadh mu dheidhinn Fèis Bharraigh cuiribh fios gu Catriona NicNèill air feisbharraigh@gmail.com.

Fèis Bharraigh will be held from 9 – 13 July this year in Castlebay Community School where children will be able to choose between a multitude of subjects giving them the chance to learn about the Gaelic culture.

Follow-on classes take place throughout the year in several different instruments.

For more information please get in touch with Catriona MacNeil on feisbharraigh@gmail.com.

Tachartasan air fàire:

Prìomh fhèis  

9 – 13 Iuchar 2018, Sgoil Bhàgh a’ Chaisteil, Barraigh

feisean.org/event/feisbharraigh/

Upcoming events:

Main Fèis 

9 – 13 July 2018, Castlebay Community School, Barra

feisean.org/event/feisbharraigh

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council