Fèis Cheann Loch Goibhle

‘S e Fèis dà latha sa Mhàrt a bha ann am Fèis Cheann Loch Goibhle a’ bha ruith thairis air deireadh-sheachdain far an robs iad a’ teagasg iomadh chuspair, le òran Gàidhlig, bogsa-ciùil, fìdheall, feadan, clàrsach agus cur-seachadan air a’ bhlar a-muigh uile nam measg.

Fèis Ceann Loch Goibhle was a two day Fèis that took place over a weekend in March. Tuition wa offered in Gaelic song, accordion, fiddle, whistle, clàrsach and outdoor activities.

Fèis Ceann Loch Goibhle is no longer active.

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer