Fèis Cheann Loch Goibhle

‘S e fèis dà latha sa Mhàrt a tha ann am Fèis Cheann Loch Goibhle a’ tha ruith thairis air deireadh-sheachdain far a bheilear a’ teagasg iomadh chuspair, le òran Gàidhlig, bogsa-ciùil, fìdheall, feadan, clàrsach agus cur-seachadan air a’ bhlar a-muigh uile nam measg.

Às dèidh fèis soirbheachail a chaidh a chumail air an 17mh agus 18mh den Mhàrt 2017, tha an comataidh a-nis ag ullachadh airson an ath fhèis a thèid a chumail ann am Màrt 2018.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council