Fèis Cheann Loch Goibhle

‘S e Fèis dà latha sa Mhàrt a bha ann am Fèis Cheann Loch Goibhle a’ bha ruith thairis air deireadh-sheachdain far an robs iad a’ teagasg iomadh chuspair, le òran Gàidhlig, bogsa-ciùil, fìdheall, feadan, clàrsach agus cur-seachadan air a’ bhlar a-muigh uile nam measg.

Fèis Ceann Loch Goibhle was a two day Fèis that took place over a weekend in March. Tuition wa offered in Gaelic song, accordion, fiddle, whistle, clàrsach and outdoor activities.

Fèis Ceann Loch Goibhle is no longer active.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer