Fèis Cholla

Chaidh Fèis Cholla a stèidheachadh ann an 2006. Anns na bliadhnaichean a dh’fhalbh, tha an Fhèis air tachartasan trì latha a chur air dòigh do dh’òigridh aois 4 – 18. 

Fèis Cholla was established in 2006. Activities to date have included a three day Fèis, largely aimed at children aged 4 – 18.

Tachartasan air fàire: 

Upcoming events:

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer