Fèis Eige

Thòisich Fèis Eige ann an 1995, dà bhliadhna mus do ghabh a’ choimhearsnachd sealbh air an eilean aca fhèin. ‘S ann do chloinn aois 8-18 a tha a’ chuid as motha don teagasg fèise ach tha clasaichean eile san urrainn do chloinn fo aois 8 agus inbhich a dhèanamh. 

Fèis Eige started in 1995, two years before the community buyout of 1997. It is a family event, aiming at youngsters (8 to 18) primarily, but also offering adults and younger children under 8 a chance to participate.

Tachartasan air fàire:

Prìomh fhèis  

8 – 10 Iuchar 2020, Talla a’ Choimhearsnachd, Eilean Eige

Fèis Eige

Upcoming events:

Main Fèis 

8 – 10 July 2020, Community Hall & Earth Connections Centre, Isle of Eigg

Fèis Eige

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council