Fèis Eige

Thòisich Fèis Eige ann an 1995, dà bhliadhna mus do ghabh a’ choimhearsnachd sealbh air an eilean aca fhèin. ‘S ann do chloinn aois 8-18 a tha a’ chuid as motha don teagasg fèise ach tha clasaichean eile san urrainn do chloinn fo aois 8 agus inbhich a dhèanamh. 

Fèis Eige started in 1995, two years before the community buyout of 1997. It is a family event, aiming at youngsters (8 to 18) primarily, but also offering adults and younger children under 8 a chance to participate.

Tachartasan air fàire: 

Upcoming events:

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer