Fèis an Iar Dheas

Bidh Fèis an Iar Dheas a’ stiùireadh thachartasan anns na h-ealain Ghàidhlig do dh’ òigridh Dhùn Phrìs is Gall-Ghàidhealaibh air fad.

Tha iad a’ lìbhrigeadh taghadh farsaing de bhùthan-obrach tron bhliadhna ann an iomadh àite sa sgìre.

Fèis an Iar Dheas is Scotland’s most southerly Fèis. It is a festival of traditional music, culture and language carried out in an easy, non-competitive way with fun and games included. They offer traditional music tuition and a Gaelic arts experience to young people.

A wide variety of workshops are held throughout the year in various locations around Dumfries and Galloway.

Tachartasan air fàire  

Fèis: The Music, 4 Samhain 2018, Theatre Royal, Dùn Phrìs

Cuirm-ciùil le cuid den luchd-ciùil tàlantach à Dùn Phrìs is Gall-Ghàidhealaibh far an cluinnear taghadh de dh’òrain Ghàidhlig agus Albais. Gheibhear tiocaidean bho Theatre Royal, Dumfries.

Upcoming events

Fèis: The Music, 4 November 2018, Theatre Royal, Dumfries

Join Fèis an Iar Dheas for a celebration of Gaelic and Scots songs from some of Dumfries and Galloway’s great young musicians. Tickets can be purchased from Theatre Royal, Dumfries.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer