Fèis an Iar Dheas

Bidh Fèis an Iar Dheas a’ stiùireadh thachartasan anns na h-ealain Ghàidhlig do dh’ òigridh Dhùn Phrìs is Gall-Ghàidhealaibh air fad.

Tachartasan air fàire

Latha Spòrs, Disathairne 28 Damhair 2017, Bun-sgoil Lincluden, Dùn Phrìs

Am bu thoil leat blasad dhe cò ris a tha e coltach a bhith aig fèis? Rachaibh don latha spòrs againn! Bidh oideachadh ann an farsaing de chuspairean leithid fìdeag, giotàr, dràma, òrain Ghàidhlig/Albais, ukulele, pìob bheag/feadan, obair-chòmlain. A bharrachd air sin, bidh dannsa-cèilidh, geamanan, seisean air mar a nì thu cumaidhean a-mach a balùnaichean agus bingo do dh’ aoisean 7-16.

Do chloinn nas òige (aois 3-6), bidh sgeulachdan, rannan, òrain, ceòl, ealain & cluich.

Ma tha ceistean oirbh agus nam bu thoil leibh àite a ghlèidheadh, cuiribh fios air Angela Pearcey –  01556 670 433 / gbangel4@btinternet.com neo Wendy Stewart – 01387 820 241.

 

Theirigibh duilleag ùr Facebook airson naidheachdan na fèise air fad:  <https://www.facebook.com/feisaniardheas/>

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council