Fèis Inbhir Narainn

‘S e buidheann charthannais a th’ ann am Fèis Inbhir Narainn (FIN) is i stèidhichte anns a’ choimhearsnachd  a’ brosnachadh ceòl agus òrain thraidiseanta na h-Alba le bhith a’ tabhann àrd-ìre de theagasg do chloinn bho ochd bliadhna a dh’ aois agus do dh’ inbhich.

Tha FIN a’ cumail an dà chuid chlasaichean leantainneach tro theirm na sgoile agus Prìomh fhèis anns a’ Ghearran gach bliadhna.

Prìomh fhèis

Mhàrt 2021 ann an Inbhir Narainn.

Clasaichean leantainneach

Tha an fhèis toilichte taghadh farsaing de chlasaichean a thairgse do chloinn agus do dh’ inbhich gach seachdain tro theirm na sgoile anns na cuspairean a leanas:

Bogsa-ciùil:                       Diluain
Feadan:                             Diardaoin
Fidheall do chloinn:         Diluain
Fidheall do dh’ inbhich:  Diciadain
Fìdeag:                              Diciadain
Giotàr:                              Diciadain
Meur-chlàr:                      Diciadain

Tha clasaichean ann do gach ìre comais. Gheibhear barrachd fiosrachaidh bho Rhona air an fhiosrachadh shìos.

Cuiribh fios gu

Sorcha 07840  618063

fin@feisean.org.

Gheibhear lorg air FIN air Facebook, Twitter agus air an làrach-lìn

http://www.nairnfeis.co.uk

 

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer