Fèis Inbhir Narainn

‘S e buidheann charthannais a th’ ann am Fèis Inbhir Narainn (FIN) is i stèidhichte anns a’ choimhearsnachd  a’ brosnachadh ceòl agus òrain thraidiseanta na h-Alba le bhith a’ tabhann àrd-ìre de theagasg do chloinn bho ochd bliadhna a dh’ aois agus do dh’ inbhich.

Tha FIN a’ cumail an dà chuid chlasaichean leantainneach tro theirm na sgoile agus Prìomh fhèis anns a’ Ghearran gach bliadhna.

Prìomh fhèis

Bidh an ath Prìomh Fhèis a’ gabhail àite ann an 2022.

Clasaichean leantainneach

Tha an fhèis toilichte taghadh farsaing de chlasaichean a thairgse do chloinn agus do dh’ inbhich gach seachdain tro theirm na sgoile anns na cuspairean a leanas:

Bogsa-ciùil:                       Diluain
Feadan:                             Diardaoin
Fidheall do chloinn:         Diluain
Fidheall do dh’ inbhich:  Diciadain
Fìdeag:                              Diciadain
Giotàr:                              Diciadain
Meur-chlàr:                      Diciadain

Tha clasaichean ann do gach ìre comais. Gheibhear barrachd fiosrachaidh bho Rhona air an fhiosrachadh shìos.

Cuiribh fios gu

Sorcha 07840  618063

fin@feisean.org.

Gheibhear lorg air FIN air Facebook, Twitter agus air an làrach-lìn

http://www.nairnfeis.co.uk

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer