Fèis Latharna

Chaidh Fèis Latharna a stèidheachadh ann an 1994 agus thòisich i le Fèis còig latha. Tha i air fàs on uair sin agus bidh i a-nis a’ ruith chlasaichean tron bhliadhna air fad. 

Fèis Latharna has been operating its annual week of traditional music tuition in Oban since 1994. Its programme has grown over the years with weekly follow-on classes year-round. 

Tachartasan:

Clasaichean gach Disathairne (10m – 1f)

Tha teagasg a’ leantainn air loidhne. Seo na clasaichean: A’ phìob/an fheadan, an clàrsach, am bogsa, an giotàr, an fhidheall 

Current events:

Weekly classes (Saturdays, 10am – 1pm)

Classes in pipes/chanter, clàrsach, accordion, guitar, fiddle currently taking place online. 

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer