Fèis Latharna

Chaidh Fèis Latharna a stèidheachadh ann an 1994 agus thòisich i le Fèis còig latha. Tha i air fàs on uair sin agus bidh i a-nis a’ ruith chlasaichean tron bhliadhna air fad. 

Fèis Latharna has been operating its annual week of traditional music tuition in Oban since 1994. Its programme has grown over the years with weekly follow-on classes year-round. 

Tachartasan air fàire:

Clasaichean gach seachdain (gach Disathairne)

A’ phìob/an fheadan, an clàrsach, am bogsa, an giotàr, an fhidheall

Prìomh fhèis  

6 – 10 Giblean 2020, Oban Primary Campus, An t-Òban 

Upcoming events:

Weekly classes (Saturdays)

Pipes/chanter, clàrsach, accordion, guitar, fiddle

Main Fèis 

6 – 10 April 2020, Oban Primary Campus, Oban

 

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council