Fèis Lochabair

Airson 30 bliadhna, tha Fèis Lochabair air a bhith a’ cur tachartasan anns na h-ealain Gàidhlig air dòigh do chloinn.

Bidh Fèis fad seachdain a’ ruith sa Lùnastal ‘s bidh clasaichean seachdaineal a’ gabhail àite aghaidh ri aghaidh ann am Bun-sgoil Ghàidhlig Lochabair. A thuilleadh air sin bidh an Fhèis a’ cur Cèilidh air Chuairt air dòigh gach bliadhna le Cèilidh, consartan, seiseanan is eile a’ gabhail àite ann an coimhearsnachdan na sgìre san Iuchar.

Air a’ bhliadhna seo tha an fhèis a’ comharrachadh 30 bliadhna ‘s bidh tachartasan sònraichte aca san t-Samhain 2023 airson gàirdeachas a’ dhèanamh air a’ chlach-mhìle sònraichte seo.

Fèis Lochabair was established in 1993 to offer tuition in the Gaelic Arts to the young of Fort William and the surrounding areas.

Each year they hold a week long Fèis in late July/early August and they have an extensive programme of weekly classes held in Bun-sgoil Ghàidhlig Lochabair.

In 2023 they celebrate their 30th anniversary and a special dinner-dance will be held in Novemeber to commemorate this significant milestone.

Tachartasan: 

Clasaichean gach seachdain

Taghadh farsaing de chuspairean ri fhaotainn gach seachdain ann an Bun-sgoil Ghàidhlig Locabair às dèidh na sgoile. Nam measg, Fìdheall, giotàr, feadan is pìob, clàrsach, bogsa & dannsa-ceum  

Current events:

Weekly classes

After school classes available to all children from aged 8-18 in Fiddle, guitar, chanter and pipes, clàrsach and accordion.

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer