Fèis Lochabair

Airson corr is 25 bliadhna, tha Fèis Lochabair air a bhith a’ cur tachartasan anns na h-ealain Gàidhlig air dòigh do chloinn.

Fèis Lochabair is a voluntary run festival for children to gain access to the Gaelic arts. In 2017, the Fèis celebrated its 25th birthday.

Tachartasan air fàire

Clasaichean gach seachdain

Fìdheall, giotàr, feadan is pìob, clàrsach, bogsa & dannsa-ceum – uile air loidhdne bhon Mhàrt 2020. 

Prìomh fhèis 2021

Cinn-latha ri dhearbhadh

Upcoming events:

Weekly classes

Fiddle, guitar, chanter and pipes, clàrsach and accordion classes all running online due to the pandemic. 

Main Fèis 2021

Date to be announced

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council