Fèis Lochabair

Airson corr is 25 bliadhna, tha Fèis Lochabair air a bhith a’ cur tachartasan anns na h-ealain Gàidhlig air dòigh do chloinn.

Fèis Lochabair is a voluntary run festival for children to gain access to the Gaelic arts. In 2017, the Fèis celebrated its 25th birthday.

Tachartasan: 

Clasaichean gach seachdain

Fìdheall, giotàr, feadan is pìob, clàrsach, bogsa & dannsa-ceum – uile air loidhdne an-dràsta. 

Current events:

Weekly classes

Fiddle, guitar, chanter and pipes, clàrsach and accordion classes all running online.  

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer