Fèis Mhoireibh

Chaidh Fèis Mhoireibh a stèidheachadh ann an 2007 gus cothrom a thoirt do dh’ òigridh na sgìre a bhith an lùib na h-ealain Gàidhlig.

Tron bhliadhna air fad, bidh sinn a’ cur clasaichean leantainneach air dòigh air a’ chlàrsaich agus tha seiseanan ealain againn corra uair sa bhliadhna.

Ma tha ceistean oirbh, cuiribh fios air Cathraiche na fèise Steph air 01343 842 223 / stephaniechristie170@gmail.com

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer