Fèis na h-Apainne

Chaidh Fèis na h-Apainne a stèidheachadh ann an 2015 agus on uair sin, tha i air a bhith a’ cumail bùthan-obrach Disathairne deich tursan sa bhliadhna do chlann is daoine òga aois 8-18. A bharrachd air sin, tha Fèis Bheag do chlann fo aois sgoile – aois 7. ‘S ann fad is farsaing a bhios compàirtichean agus luchd-eagraiche na fèise a’ tighinn leithid Ceann Loch Lìobhann, Baile a’ Chaolais, Lios Mòr, Meadarloch agus a’ Choingeal.

Established in Autumn 2015, Fèis na h-Apainne runs monthly workshops for children and young people aged 8-18 in a wide variety of instrument, song and dance. There’s also a Fèis Bheag for pre-school children and P1 and P2. The fèis attracts participants and volunteers from the a number of communities including Appin, Kinlochleven, Ballachulish, Lismore,  Benderloch and Connel.

 

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer