Fèis nan Garbh Chrìochan

Tha Fèis nan Garbh Chrìochan air a bhith a’ ruith fad corr is 25 bliadhna,  a’ togail inbhe cheòl traidiseanta agus Gàidhlig na sgìre.

Fèis nan Garbh Chrìochan translates as the festival of the ‘Rough Bounds’, the geographical area which includes Ardnamurchan, Knoydart, the Small Isles and Glenfinnan. In 2015, the fèis celebrated its 25th year.

Tachartasan air fàire:

Clasaichean gach seachdain

Fìdheall, meur-chlàr, bogsa, clàrsach, feadan is pìob, agus drumaireachd 

Prìomh fhèis  

12- 17 Iuchar 2020, Bun-sgoil Ath Tharacaill, Ath Tharacaill

Upcoming events:

Weekly classes

Fiddle, keyboard, accordion, clàrsach, chanter and pipes, and drumming

Main Fèis 

13 – 17 July 2020, Acharacle Primary School, Acharacle

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council