Fèis Ghàidhlig Ghlaschu

‘S e fèis còig latha a th’ ann am Fèis Ghàidhlig Ghlaschu a tha a’ gabhail àite gach bliadhna aig àm na Caisge. Tha a’ phrìomh fhèis fosgailte do dhaoine òga eadar aoisean 5-12, le buidheann sònraichte ann cuideachd don fheadhainn fo aois 5. Tha an comataidh a-nis an dùil sreath de chlasaichean leantainneach a stèidheachadh sa bhaile.

Fèis Ghàidhlig Ghlaschu is a five-day fèis which takes place every Easter in Glasgow. The main fèis is open to children aged 5-12, with a special “Fèis Bheag” group for ages 0-5. The fèis committee are now hoping to establish weekly classes in the Glasgow area.

Tachartasan air fàire: 

Prìomh fhèis

Cinn-latha ri dhearbhadh.

Upcoming events:

Main Fèis

Dates to be confirmed.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer