Fèis Ghàidhlig Ghlaschu

‘S e fèis còig latha a th’ ann am Fèis Ghàidhlig Ghlaschu a tha a’ gabhail àite gach bliadhna aig àm na Caisge. Tha a’ phrìomh fhèis fosgailte do dhaoine òga eadar aoisean 5-12, le buidheann sònraichte ann cuideachd don fheadhainn fo aois 5. Tha an comataidh a-nis an dùil sreath de chlasaichean leantainneach a stèidheachadh sa bhaile.

Fèis Ghàidhlig Ghlaschu is a five-day fèis which takes place every Easter in Glasgow. The main fèis is open to children aged 5-12, with a special “Fèis Bheag” group for ages 0-5. The fèis committee are now hoping to establish weekly classes in the Glasgow area.

Tachartasan air fàire  

Prìomh Fhèis, Àm na Caisge 2019, Glaschu

Còig latha de cheòl, dràma agus danns a thathar a’ cumail aig àm na Caisge gach bliadhna ann an Glaschu. Tha am fèis fosgailte do dhaoine òga eadar 0 gu 12 bliadhna a dh’aois le Fèis Bheag ann do dh’aoisean 0-5, a’ phrìomh fhèis do dh’aoisean 5-12 agus cuideachd bùthan-obrach sònraichte tron seachdain do dh’inbhich.

Coinneamh Bhliadhnail, Diardaoin 15mh den t-Samhain 2018, 7f, The Project Room, South Block, 60-64 Sràid Osborne, Glaschu

Bidh fàilte bhlàth romhaibh uile aig a’ Choinneamh Bhliadhnail a thèid a chumail air an 15mh den t-Samhain ann an Glaschu, 7-9f.

Upcoming events

Main Fèis, Easter 2019, Glasgow

A five-day music, drama and dance workshop event held in Glasgow each Easter. The fèis is open to ages 0-12, with a special parent and child group, “Fèis Bheag”, for children aged 0-5, the main fèis for ages 5-12, as well as special workshops through the week for adults.

AGM, Thursday 15th of November 2018, 7pm, The Project Room, South Block, 60-64 Osborne Street, Glasgow

All are welcome to attend Fèis Ghàidhlig Ghlaschu’s Annual General Meeting, which will take place on the 15th of November in Glasgow from 7-9pm.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council