Fèis Òigridh Ìle is Dhiùra

‘S e fèis trì latha a th’ ann am Fèis Òigridh Ìle is Dhiùra a tha a’ gabhail àite gach bliadhna sa Ghearran ann am Bogh Mòr, Ìle. Tha an tachartas fosgailte do dhaoine òga eadar 3-18 bliadhna a dh’aois, le clasaichean-ciùil do chom-pàirtichean aois 8-18 agus seiseanan sònraichte do chloinn fo aois 8.

Fèis Òigridh Ìle is Dhiùra is a three-day event which takes place every February in Bowmore, Islay. The fèis is open to ages 3-18, with music classes for ages 8-18 and special sessions for children under 8 years-old.

Tachartasan air fàire: 

Clasaichean gach Seachdain

Clasaichean seachdaineil airson bogsa-ciùil, an fhìdheall, clàrsach, giotàr agus fìdeag a tha a’ gabhail àite gach seachdain tro teirm na sgoile ann am Bogh Mòr.

Upcoming events:

Weekly Classes

Weekly classes for accordion, fiddle, clarsach, guitar and whistle which take place every week during school term time.

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer