Fèis Phàislig

Chaidh Fèis Phàislig a stèidheachadh ann an 2015 is sinn ag amas air cothroman a chruthachadh do dh’ òigridh Shiorrachd Rinn Friù a thighinn an sàs anns na h-ealain traidiseanta agus sgilean a leasachadh ann a bhith seinn, dannsa, cleasachd agus a’ cluich ciùil air raon farsaing de dh’ ionnsramaidean.  

Fèis Phàislig was established in 2015 to create opportunities for young people in Renfrewshire to get involved and develop skills in the traditional arts through singing, dancing, drama and instrumental tuition on a wide range of instruments.

Tachartasan air fàire:

Clasaichean gach Seachdain

A’ tòiseachadh a-rithist: An t-Sultain 2024

-Bogsa-ciùil

-Fidheall

-Guitar

Cosgais gach clas = £8

Prìomh Fhèis

Dimàirt 16mh – Dihaoine 19mh an t-Iuchar 2024

Upcoming events:

Weekly Classes

Next intake for newstarts: September 2024

-Accordion

-Fiddle

-Guitar

Price per lesson = £8

Main Fèis

Tuesday 16th – Friday 19th of July 2024

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer