Fèis Phàislig

Chaidh Fèis Phàislig a stèidheachadh ann an 2015 is sinn ag amas air cothroman a chruthachadh do dh’ òigridh Shiorrachd Rinn Friù a thighinn an sàs anns na h-ealain traidiseanta agus sgilean a leasachadh ann a bhith seinn, dannsa, cleasachd agus a’ cluich ciùil air raon farsaing de dh’ ionnsramaidean.  

Fèis Phàislig was established in 2015 to create opportunities for young people in Renfrewshire to get involved and develop skills in the traditional arts through singing, dancing, drama and instrumental tuition on a wide range of instruments.

 

Prìomh obair  ~ Main activities

Prìomh fhèis Main Fèis: 

a four day music, drama and dance workshop event held in Paisley in July each year for ages 8 to 18, plus an Advanced Fèis for S1-6 pupils already capable of playing an instrument

Ath thachartas Next event:  17-20 July 2018

Barrachd fios  More info: feisphaislig.com/feis-week

 

Clasaichean  Classes:

weekly group lessons in Paisley in guitar, fiddle and accordion

Cuine  When: Saturdays during school term time

Barrachd fios  More info: feisphaislig.com/weekly-lessons-info

 

Còisir Ghàidhlig  Gaelic choir:


a youth choir led by Ainsley Hamill

Cuine  When: Mondays during school term time

Barrachd fios  More info: feisphaislig.com/gaelic-choir/

 

 

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council