Fèis Phàislig

Chaidh Fèis Phàislig a stèidheachadh ann an 2015 is sinn ag amas air cothroman a chruthachadh do dh’ òigridh Shiorrachd Rinn Friù a thighinn an sàs anns na h-ealain traidiseanta agus sgilean a leasachadh ann a bhith seinn, dannsa, cleasachd agus a’ cluich ciùil air raon farsaing de dh’ ionnsramaidean.  

Fèis Phàislig was established in 2015 to create opportunities for young people in Renfrewshire to get involved and develop skills in the traditional arts through singing, dancing, drama and instrumental tuition on a wide range of instruments.

Tachartasan air fàire: 

Clasaichean gach Seachdain

Clasaichean seachdaineil airson bogsa-ciùil, an fhìdheall agus giotàr a tha a’ gabhail àite gach Disathairne tro teirm na sgoile ann am Pàislig. Tha na clasaichean Fèise a’ tachairt air-loidhne air sgàth ‘s a’ Choronabhìorais. Cumaibh sùil air an duilleag seo no airson naidheachd mu dheidhinn na clasaichean a’ tòiseachadh a-rithist.

Prìomh Fhèis 2021

Cinn-latha ri dhearbhadh. Ceithir latha de cheòl, dràma agus danns a thathar a’ cumail san Iuchar gach bliadhna ann am Pàislig. Tha am fèis fosgailte do dhaoine òga eadar 8 gu 18 bliadhna a dh’aois agus tha cuideachd Fèis Adhartach ann do sgoilearan S1-6 aig a bheil comas-cluiche air ionnsramaid mar tha.

Coisir Ghàidhlig

Coisir Ghàidhlig a tha gabhail àite gach Diluain tro teirm na sgoile ann am Pàislig.

Upcoming events:

Weekly Classes

Weekly classes for accordion, fiddle and guitar, which take place in Paisley every Saturday during school term time. The Fèis classes are now taking place online due to Coronavirus. Keep an eye on this page for news about face-to-face classes starting up again.

Main Fèis 2021

Dates to be confirmed. A four day music, drama and dance workshop event held in Paisley each July for ages 8 to 18, plus an Advanced Fèis for S1-6 pupils already capable of playing an instrument.

Gaelic Choir

A Gaelic choir that takes place every Monday evening in Paisley during school term time.

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer