Fèis Thatha

Thigibh còmhla rinn airson na h-Ealain Ghàidhlig a chomharrachadh le cuid de na ceòladairean agus oidean as fheàrr ann an Alba. Bidh bùthan-obrach againn ann an seinn, dannsa, dràma, còcaireachd agus ceòl traidiseanta airson gach aois.

Join us to celebrate the Gaelic Arts with some of Scotlands leading muscians and tutors. Workshops in song, dance, drama, cooking and traditional music for all ages.

Tachartasan air fàire: 

Prìomh Fhèis – 19/11/2022 – Breadalbane Community Campus

Giotàr: Liam Ross

Faramadach: Steve Fivey

Fidheall: Fiona MacAskill

Bogsa-ciùil: Màrtainn Skene

Fèis Bheag: Carrie Affrin agus Monica Neeling

Upcoming events:

Main Fèis – 19/11/2022 – Breadalbane Community Campus

Guitar: Liam Ross

Percussion: Steve Fivey

Fiddle: Fiona MacAskill

Accordion: Màrtainn Skene

Fèis Bheag: Carrie Affrin and Monica Neeling

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer