Fèis Thatha

Thigibh còmhla rinn airson na h-Ealain Ghàidhlig a chomharrachadh le cuid de na ceòladairean agus oidean as fheàrr ann an Alba. Bidh bùthan-obrach againn ann an seinn, dannsa, dràma, còcaireachd agus ceòl traidiseanta airson gach aois.

Join us to celebrate the Gaelic Arts with some of Scotlands leading muscians and tutors. Workshops in song, dance, drama, cooking and traditional music for all ages.

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer