Fèis Thiriodh

Chaidh Fèis Thiriodh a stèidheachadh ann an 1990 gus ceòl, cànan agus cultar an eilein a bhrosnachadh agus a chumail beò ann an dòigh a tha tarraingeach do dhaoine fad is farsaing.

Fèis Thiriodh was established in 1990 as a means of promoting the island’s rich culture, music and language – reinstating its importance and relevance in the present day.

 

Tachartasan air fàire:

Prìomh fhèis

Main Fèis
29 June – 3 July 2020

Fèis Thiriodh

Upcoming events:

Main Fèis

Bùthan-obrach clàrsaich – ÙR

Tha an Fhèis a’ ruith sreath de bhùthan-obrach chlàrsaich do dh’ òigridh agus do dh’ inbhich a bu mhath an clàrsach fheuchainn. Thèid an cumail air na làithean a leanas eadar 4 agus 5f.

18 Faoilleach
21 Màrt
30 Cèitean

At the start of 2020, the Fèis is piloting a series of Come and Try clarsach sessions for children and adults. They will be run on the following days between 4 and 5pm with Anna MacDonald:

18 January
21 March
30 May

Prìomh Fhèis
29 Òg Mhìos – 3 Iuchar 2020

 

Fèis Thiriodh

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council