Fèis Thiriodh

Chaidh Fèis Thiriodh a stèidheachadh ann an 1990 gus ceòl, cànan agus cultar an eilein a bhrosnachadh agus a chumail beò ann an dòigh a tha tarraingeach do dhaoine fad is farsaing.

Fèis Thiriodh was established in 1990 as a means of promoting the island’s rich culture, music and language – reinstating its importance and relevance in the present day.

Tachartasan air fàire – 26 Òg Mhìos 2021

Blas na Fèise (aois-sgoile). Tuilleadh fiosrachaidh & clàradh an seo

Fèis Bheag (aois sgoil-àraich). Tuilleadh fiosrachaidh & clàradh an seo

Upcoming events – 26 June 2021

Blas na Fèise (school aged children). More information and links to booking here.

Fèis Bheag (nursery aged children) More information and booking here.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer