Fèis Tìr a’ Mhurain

Chaidh Fèis Tìr a’ Mhurain a stèidheachadh ann an 1989.

Thèid Fèis Tìr a’ Mhurain a chumail gach samhradh ann an Uibhist a Deas.   Bidh iomadh diofar ionnstramaid ri ionnsachadh aig an Fhèis a bharrachd air seinn, iomain agus dannsa Gàidhealach, agus thèid a h-uile càil a theagasg tro mheadhan na Gàidhlig.  Bithibh mothachail gu bheil e riatanach gu bheil comas aig do phàiste Gàidhlig a leantainn ann an clas.

Airson tuilleadh fiosrachaidh cuiribh fios gu Ceiteag NicDhomhnaill a’ cleachdadh an fhiosrachaidh aig taobh na duilleige no coimheadaibh ri duilleag Facebook na Fèis.

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer