Fèis Tìr a’ Mhurain

Thèid Fèis Tìr a’ Mhurain a chumail ann an Sgoil an Iochdair an Uibhist a Deas bho 13 – 17 Iuchar. Bidh iomadh diofar ionnstramaid ri ionnsachadh aig an Fhèis a bharrachd air seinn, iomain agus dannsa Gàidhealach, agus thèid a h-uile càil a theagasg tro mheadhan na Gàidhlig. Bithibh mothachail gu bheil e riatanach gu bheil comas aig do phàiste Gàidhlig a leantainn ann an clas.

Bidh clasaichean seinn agus feadan a’ ruith gach Diardaoin fo stiùir Chloe Steele – airson àite a ghlèidheadh cuiribh fios gu Chloe air classfeis@gmail.com

Airson tuilleadh fiosrachaidh cuiribh fios gu Ceiteag NicDhomhnaill a’ cleachdadh an fhiosrachaidh aig taobh na duilleige.

Fèis Tìr a’ Mhurain will be held in Iochdar School in South Uist from 13th – 17th July. There will be tuition in many different instruments offered as well as Gaelic singing, drama, Highland dancing, shinty and media skills. The Fèis will be run entirely through the medium of Gaelic and participants must be able to follow instruction in Gaelic.

Chloe Steele runs singing and chanter classes on Thursday nights in Kildonan – please get in touch on classfeis@gmail.com to find out more.

For more information please message Katy MacDonald using the contact details at the side of the page.

Tachartasan air fàire:

Chaidh Fèis Tìr a’ Mhurain a chur dheth ann an 2021 air sgath a’ Choronabhìoras.

Upcoming events: 

Fèis Tìr a’ Mhurain has been postponed in 2021 due to Coronavirus.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer