Fèis Tìr a’ Mhurain

Chaidh Fèis Tìr a’ Mhurain a stèidheachadh ann an 1989.

Thèid Fèis Tìr a’ Mhurain a chumail gach samhradh ann an Uibhist a Deas.   Bidh iomadh diofar ionnstramaid ri ionnsachadh aig an Fhèis a bharrachd air seinn, iomain agus dannsa Gàidhealach, agus thèid a h-uile càil a theagasg tro mheadhan na Gàidhlig.  Bithibh mothachail gu bheil e riatanach gu bheil comas aig do phàiste Gàidhlig a leantainn ann an clas.

Airson tuilleadh fiosrachaidh cuiribh fios gu Ceiteag NicDhomhnaill a’ cleachdadh an fhiosrachaidh aig taobh na duilleige no coimheadaibh ri duilleag Facebook na Fèis.

Tachartasan air fàire:

Thèid Fèis 2023 a chumail eadar 10 – 14 Iuchar ann an Sgoil an Iochdair.  Tha Fèis Tìr a’ Mhurain fosgailte do chlann eadar P1 – S6 a tha a’ bruidhinn Gàidhlig.  Airson barrachd fiosrachaidh agus airson clàradh, faic an seo. 

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer