Fèis Air an Oir

Tha Fèis air an Oir a’ tabhann prògraim thrang de dh’ oideachas ciùil do dh’ òigridh Dhùthaich MhicAoidh is iad a’ cumail chlasaichean gu cunbhalach tro theirm na sgoile. Tha caochladh seòrsa ionnsramaid agus Gàidhlig air an teagasg le sgioba luchd-oide dìcheallaich a tha a’ tairgse clàr-ama de theagasg do dhaoine òga na sgìre.

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer