Fèis Air an Oir

Tha Fèis air an Oir a’ tabhann prògraim thrang de dh’ oideachas ciùil do dh’ òigridh Dhùthaich MhicAoidh is iad a’ cumail chlasaichean gu cunbhalach tro theirm na sgoile. Tha caochladh seòrsa ionnsramaid agus Gàidhlig air an teagasg le sgioba luchd-oide dìcheallaich a tha a’ tairgse clàr-ama de theagasg do dhaoine òga na sgìre.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer