Fèis Alba

‘S e tachartas trèanaidh a th’ ann am Fèis Alba air a dhealbhadh airson buidhnean nan Cèilidh air Chuairt. Thathar ga chumail gach samhradh anns a’ Phloc.

Fèis Alba is a training event designed for Ceilidh Trail groups and is held in Plockton each July.

 

Tachartasan air fàire:

 

Prìomh fhèis  

6 – 10 Iuchar 2020, A’ Phloc, 

Upcoming events:

 

Main Fèis 

6 – 10 July 2020, Plockton

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council