Fèis Alba

Airson grunn bhliadhnaichean tha Fèis Alba air a bhith a’ gabhail àite anns a’ Phloc air a’ chiad seachdain den Iuchar agus o chionn ghoirid b’ i am prìomh tachartas trèanaidh airson na Cèilidhean air Chuairt a bhios a’ gabhail àite air feadh na dùthcha tro mhìosan an t-samhraidh. 

Am bliadhna seo, bidh Fèis Alba a’ gabhail àite eadar 3 – 7 Iuchar agus cuiridh sinn fàilte air ceithir buidhnean Cèilidh air Chuairt chun an tachartais. 

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer