Fèis Alba

Fèis Alba air Loidhne 2021

Chaidh Fèis Alba a chumail anns a’ Phloc a-nis airson barrachd na deich bhliadhnaichean sa chiad seachdain den Iuchar. O chionn goirid tha i air a bhith mar trèanadh dha na Cèilidhean air Chuairt a bhios a’ tachairt air feadh na dùthcha san Iuchar agus ann an Lùanastal.

 Air sàilleabh an t-suidheachaidh le Corona-bhìoras chaidh Fèis Alba air-loidhne son a’ chiad turas riamh an-uiridh. Bha na h-aon ionnsachadh aig ard ìre ri fhaighinn mar a bhios na com-pàirteachan an dùil.

Bidh Fèis Alba air ais air loidhne ann an 2021 bho Diluain 28 Ògmhios – Dihaoine 2 Iuchar. Thairis air an seachdain bi cothrom ann pàirt a’gabhail ann an clasaichean Gàidhlig, Masterclasses  agus seiseanan puirt leis na h-oidean agus com-pàirtichean eile.

Bidh an Fhèis a’ riuth bho 4.30 – 9f gach latha.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer