Fèis Alba

Chaidh Fèis Alba a chumail anns a’ Phloc a-nis airson barrachd na deich bhliadhnaichean sa chiad seachdain den Iuchar. O chionn goirid tha i air a bhith mar trèanadh dha na Cèilidhean air Chuairt a bhios a’ tachairt air feadh na dùthcha san Iuchar agus ann an Lùanastal.

 Air sàilleabh an t-suidheachaidh le Corona-bhìoras chaidh Fèis Alba air-loidhne son a’ chiad turas riamh an-uiridh. Bha na h-aon ionnsachadh aig ard ìre ri fhaighinn mar a bhios na com-pàirteachan an dùil.

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer