Fèis Alba

Fèis Alba air Loidhne

Chaidh Fèis Alba a chumail anns a’ Phloc a-nis airson barrachd na deich bhliadhnaichean sa chiad seachdain den Iuchar. O chionn goirid tha i air a bhith mar trèanadh dha na Cèilidhean air Chuairt a bhios a’ tachairt air feadh na dùthcha san Iuchar agus ann an Lùanastal.

 Air sàilleabh an t-suidheachaidh le Corona-bhìoras chaidh Fèis Alba air-loidhne son a’ chiad turas riamham bliadhna seo. Bha na h-aon ionnsachadh aig ard ìre ri fhaighinn mar a bhios na com-pàirteachan an dùil agus chaidh sinn thairis air na h-aon cuspairean a bhios sinn gan teagasg mar is àbhaist.

Thachair Fèis Alba Air Loidhne eadar 6mh – 10mh den Iuchar 2020

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council