Fèis an Earraich

Bidh Fèis an Earraich a’ cumail an Fhèis aca aig àm na Caisge gach bliadhna. Thèid taghadh farsaing de chuspairean an tabhann co-cheangailte ri ceòl, cànan agus cultair nan Gàidheal agus thèid cuid de na clasaichean ri fhaotainn tro mheadhan na Gàidhlig. Bidh taghadh sònraichte ann cuideachd do dheugairean.

Bidh Cèilear, buidheann dheugairean bho Fèis an Earraich, a’ gabhail pàirt ann an diofar thachartasan anns an Eilean Sgitheanach agus Loch Aillse tron bhliadhna.

Airson tuilleadh fhaighinn a-mach mun Fhèis cuiribh fios gu Eilidh NicCoinnich air a’ phost-d aig taobh na duilleige.

Fèis an Earraich takes place during the Easter holidays.  The aim of the week is to offer young people an enjoyable opportunity to receive intensive tuition in a range of subjects or instruments related to traditional music, Gaelic language and culture. Many of the classes are taught in Gaelic and older participants have the choice of a Teenage Fèis.

Cèilear, made up of teenage musicians from Fèis an Earraich, perform at a variety of events in locations throughout Skye and Lochalsh during the year.

For more information contact Eilidh Mackenzie using the details at the side of the page.

Tachartasan air fàire:

Upcoming events: 

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer