Fèis an Earraich

Bidh Fèis an Earraich ga chumail ann an Àrd-sgoil a’ Phluic bho 2 – 6 Giblean. Thèid taghadh farsaing de chuspairean an tabhann co-cheangailte ri ceòl, cànan agus cultair nan Gàidheal agus thèid cuid de na clasaichean ri fhaotainn tro mheadhan na Gàidhlig. Bidh taghadh sònraichte ann do dheugairean.

Bidh Cèilear bho Fèis an Earraich a’ gabhail pàirt ann an Cèilidhean air Chuairt a-rithist am bliadhna, a’ siubhal gu diofar àiteachan anns an Eilean Sgitheanach agus Loch Aillse, a’ cur consairtean air dòigh thairis air trì seachdainean as t-samhradh.

Airson tuilleadh fhaighinn a-mach mun Fhèis no mu Chèilidhean air Chuairt cuiribh fios gu Kirsteen Ghreumach air a’ phost-d aig taobh na duilleige.

Fèis an Earraich takes place during the Easter holidays from 2 – 6 April 2018. The aim of the week is to offer young people an enjoyable opportunity to receive intensive tuition in a range of subjects or instruments related to traditional music, Gaelic language and culture. Most of the classes are taught in Gaelic and older participants have the choice of a Teenage Fèis.

Cèilear from Fèis an Earraich will be taking part in a Cèilidh Trail again this year, putting on concerts in a wide range of locations in Skye and Lochalsh over the course of three weeks.

For more information contact Kirsteen Graham using the details at the side of the page.

Tachartasan air fàire:

Chaidh Fèis an Earraich a chur dheth ann an 2021 air sgath a’ Choronabhìoras.

Upcoming events: 

Fèis an Earriach has been postponed in 2021 due to Coronavirus.

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer