Fèis Chataibh

Tha Fèis Chataibh ann an Goillspidh a’ cumail iomadh tachartas ciùil is nan ealan traidiseanta tron bhliadhna, nam measg seachdain ciùil gach Iuchar, bùthan-obrach tron gheamhradh agus as t-earrach agus turas Cèilidh air Chuairt gach samhradh.

Fèis Chataibh, based in Golspie runs a number of annual events throughout the year including a Summer week every July, Winter and Spring workshop weekends and a Ceilidh Trail.

Tachartasan air fàire:

Buthan-obrach

 

Prìomh fhèis  

 

Upcoming events:

Workshops 

 

Main Fèis 

 

 

 

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council