Fèis Chataibh

Tha Fèis Chataibh ann an Goillspidh a’ cumail iomadh tachartas ciùil is nan ealan traidiseanta tron bhliadhna, nam measg seachdain ciùil gach Iuchar agus bùthan-obrach tron gheamhradh agus as t-earrach.

Fèis Chataibh, based in Golspie runs a number of annual events throughout the year including a Summer week every July and Winter and Spring workshop weekends.

Tachartasan air fàire:

Prìomh fhèis  

3 – 7 Iuchar 2023

Clàradh:  tinyurl.com/FeisChataibh23

Upcoming events:

Main Fèis 

3 – 7 July 2023

Register: tinyurl.com/FeisChataibh23

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer