Fèis Dhùn Bhreatainn an Iar

Tha Fèis Dhùn Bhreatainn an Iar a’ tairgse sreath de chlasaichean ann an Dùn Bhreatainn an Iar.

Fèis Dhùn Bhreatainn an Iar offer a series of classes in East Dumbarton.

Tachartasan air Fàire:

Tha na clasaichean Fèise a’ tachairt air-loidhne air sgàth ’s a’ Choronabhìorais.

Upcoming events: 

All classes are currently taking place online.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer