Fèis Dhùn Èideann

Tha Fèis Dhùn Èideann a’ tairgse prògraim thraing de dh’ oideachas ann an ceòl traidiseanta do dh’ òigridh Dhùn Èideann.  Tha iad a’ cumail chlasaichean gach Disathairne tro theirm na sgoile ann an iomadh cuspair agus a bharrachd air seo tha iad cuideachd a’ cumail fèise bliadhnail gach Gearran tro shaor-làithean nan sgoiltean.

Fèis Dhùn Èideann offers a busy programme of traditional music activities for young people in Edinburgh. They offer weekly music classes through term time and also offer a yearly Fèis in the February school holidays.

Tachartasan air fàire: 

Clasaichean gach Seachdain

Tha na clasaichean Fèise a’ tachairt air-loidhne air sgàth ‘s a’ Choronabhìorais. Cumaibh sùil air an duilleag seo no airson naidheachd mu dheidhinn na clasaichean a’ tòiseachadh a-rithist.

Upcoming events:

Weekly Classes

The Fèis classes are now taking place online due to Coronavirus. Keep an eye on this page for news about face-to-face classes starting up again.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer