Fèis Dhùn Èideann

Tha Fèis Dhùn Èideann a’ tairgse prògraim thraing de dh’ oideachas ann an ceòl traidiseanta do dh’ òigridh Dhùn Èideann.  Tha sinn a’ cumail chlasaichean gach Disathairne tro theirm na sgoile ann an iomadh cuspair agus a bharrachd air seo tha sinn cuideachd a’ cumail fèise bliadhnail gach Gearran tro shaor-làithean nan sgoiltean.

Buth-obrach Àrd-sgoile 08/02/2020

Prìomh Fhèis 10-11/02/2020

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council