Fèis Dhùn Èideann

Tha Fèis Dhùn Èideann a’ tairgse prògraim thraing de dh’ oideachas ann an ceòl traidiseanta do dh’ òigridh Dhùn Èideann.  Tha iad a’ cumail chlasaichean gach Disathairne tro theirm na sgoile ann an iomadh cuspair agus a bharrachd air seo tha iad cuideachd a’ cumail fèise bliadhnail gach Gearran tro shaor-làithean nan sgoiltean.

Fèis Dhùn Èideann offers a busy programme of traditional music activities for young people in Edinburgh. They offer weekly music classes through term time and also offer a yearly Fèis in the February school holidays.

Tachartasan air fàire: 

Clasaichean gach Seachdain

Tha Fèis Dhùn Èideann a’ cumail chlasaichean gach Disathairne tro theirm na sgoile.

Upcoming events:

Weekly Classes

Fèis Dhùn Èideann run weekly Saturday Classes throughout term time.

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer