Fèis Dhùn Èideann

Tha Fèis Dhùn Èideann a’ tairgse prògraim thraing de dh’ oideachas ann an ceòl traidiseanta do dh’ òigridh Dhùn Èideann.  Tha iad a’ cumail chlasaichean gach Disathairne tro theirm na sgoile ann an iomadh cuspair agus a bharrachd air seo tha iad cuideachd a’ cumail fèise bliadhnail gach Gearran tro shaor-làithean nan sgoiltean.

Fèis Dhùn Èideann offers a busy programme of traditional music activities for young people in Edinburgh. They offer weekly music classes through term time and also offer a yearly Fèis in the February school holidays.

Tachartasan air fàire: 

Clasaichean gach Seachdain

Tha Fèis Dhùn Èideann a’ cumail chlasaichean gach Disathairne tro theirm na sgoile.

Làithean Fèise 2023

Tha Làithean Fèise gu bhith ann sa Ghearran 2023.

  • Disathairne 11mh an Gearran –  Fèis nan Deugairean
  • Diluain 13mh agus Dimàirt 14mh an Gearran – Làithean Fèise son clann sa Bhun-Sgoil.

Airson àite a ghleidheadh no barrachd fiosrachaidh fhaighinn? Cuiribh fios gu Gillian NicDhòmhnaill, co-òrdanaiche na Fèise: feisdhuneideann@feisean.org

Upcoming events:

Weekly Classes

Fèis Dhùn Èideann run weekly Saturday Classes throughout term time.

2023 Fèis Days

Fèis Dhùn Èideann will be running Fèis Days in February 2023.

  • Saturday 11th of February – Teenage Fèis
  • Monday 13th and Thursday 14th of February – Fèis Days for Primary School Children

Want to book a place or find out more? Contact Gillian MacDonald, Fèis Dhùn Èideann co-ordinator:

feisdhuneideann@feisean.org

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer