Fèis Eilean an Fhraoich

Thèid Fèis Eilean an Fhraoich a chumail eadar 22 – 26 Iuchar am bliadhna ann am Bun Sgoil Steòrnabhaigh. Bidh fàilte chridheil ro chloinn aois 3 – 18 eadar cròileagan, clas 1-3, prìomh fhèis agus fèis nan deugairean. Thèid clasaichean an tabhann ann an seinn, dràma, dannsa  Gàidhealach agus iomadach diofar ionnstramaid.

Gheibh sibh fiosrachadh mu dheidhinn Fèis Eilean an Fhraoich bho Pheigi NicIllInnein air peigi@ancomunn.co.uk no 01851 703 487.

Fèis Eilean an Fhraoich will be held between 22 – 26 July 2019 in Stornoway Primary School. There will be provision for children of pre-school age, primary 1-3, the main fèis and a teenage fèis. Classes will be offered in several different instruments as well as singing, drama and Highland dancing.

For more information please get in touch with Peigi Maclennan on peigi@ancomunn.co.uk or 01851 703 487.

Tachartasan air fàire:

Prìomh fhèis  

22 – 26 Iuchar 2019, Bun Sgoil Steòrnabhaigh

feisean.org/event/feiseileananfhraoich/

Upcoming events:

Main Fèis 

22 – 26 July 2018, Stornoway Primary School

feisean.org/event/feiseileananfhraoich

 

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council