Fèis Eilean an Fhraoich

Chaidh Fèis Eilean an Fhraoich a stèidheachadh ann an 1991.

Thèid Fèis Eilean an Fhraoich a chumail gu h-àbhaisteach san t-seachdain mu dheireadh den Iuchar ann am Bun Sgoil Steòrnabhaigh.  Bidh fàilte chridheil ro chloinn aois 3 – 18 eadar cròileagan, clas 1-3, am prìomh fhèis agus fèis nan deugairean.  Thèid clasaichean an tabhann ann an seinn, dràma, dannsa Gàidhealach agus iomadach diofar ionnstramaid.

Gheibh sibh fiosrachadh mu dheidhinn Fèis Eilean an Fhraoich bho Pheigi NicIllinnein no Peigi Ann Shields (fiosrachadh ri fhaighinn aig cliathaich na duilleige).  Tha duilleag Facebook aig an Fhèis cuideachd leis an fhiosrachadh agus na cothroman as ùire tron bhliadhna.

Tachartasan air Fàire:

Tha Fèis Eilean an Fhraoich an sàs anns a’ phròiseact Treòir ann an com-pàirteachas le Fèis Taigh Dhonnchaidh.  Bidh barrachd fiosrachaidh mu thachartasan ri fhaighinn air duilleag Facebook na Fèis.

 

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer