Fèis Eilean an Fhraoich

Thèid Fèis Eilean an Fhraoich a chumail gu h-àbhaisteach san t-seachdain mu dheireadh den Iuchar ann am Bun Sgoil Steòrnabhaigh.  Bidh fàilte chridheil ro chloinn aois 3 – 18 eadar cròileagan, clas 1-3, am prìomh fhèis agus fèis nan deugairean.  Thèid clasaichean an tabhann ann an seinn, dràma, dannsa Gàidhealach agus iomadach diofar ionnstramaid.

Gheibh sibh fiosrachadh mu dheidhinn Fèis Eilean an Fhraoich bho Pheigi NicIllinnein no Peigi Ann Shields (fiosrachadh ri fhaighinn aig cliathaich na duilleige).  Tha duilleag Facebook aig an Fhèis cuideachd leis an fhiosrachadh agus na cothroman as ùire tron bhliadhna.

Tachartasan air Fàire

Fèis Eilean an Fhraoich 2021 – 26th – 30th Iuchar, barrachd fiosrachaidh an seo. 

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer