Fèis Eilean na Hearadh

Chaidh Fèis Eilean na Hearadh a stèidheachadh ann an 1992.

Tha Fèis Eilean na Hearadh ga chumail sa chiad seachdain den Iuchar ann an Sgoil Sir E Scott san Tairbeart gach bliadhna.  Thèid sàr-oideachadh ann an iomadh ionnstramaid a thabhann a bharrachd air seinn agus bithear cuideachd a’ cruthachadh is ag obair le Clò Hearach.   Thèid clas sònraichte a riuth far am faigh deugairean a bhios aig an Fhèis a-mach airson sreap bheanntan, seòladh kayak air an loch agus a’ falbh air baidhseagalan tron Ghearradh Chruaidh ann an Steòrnabhagh. 

Airson tuilleadh fiosrachaidh mu dheidhinn Fèis Eilean na Hearadh, coimheadaibh air an duilleag Facebook no cuiribh fios gu DI Macillinnein air dimaclennan@hotmail.co.uk

Tachartasan air fàire: 

Bidh Fèis Eilean na Hearadh a’ gabhail àite air 4 – 8 Iuchar 2022 ann an Sgoil Sir E Scott san Tairbeart.

Bidh grunn chuspairean rim faighinn ma tha thu nad chom-pàirtiche sa Bhun Sgoil.  Bidh taghadh ann eadar club na Fèise, giotàr, feadan, seinn, dràma, am bogsa, drumaireachd, fìdheal, clàrsach, ball-coise, a’ crùthachadh le clò, spòrs, dannsa-Gàidhealach agus clàr-iuchrach.

Bidh cuspairean eile ann airson com-pàirtichean san Àrd Sgoil.  Bidh rothaireachd beinne, coiseachd nam beann, kayaking mara is coasteering a’ dol aig Ionad Sgaladal.  Bidh Esther Chlad Photography aig an fhèis cuideachd agus bidh cothrom do chom-pàirtichean a bhith ag ionnsachadh ciamar a thogas iad dealbhan pròifeasanta.

Bidh Consairt an Luchd-teagaisg a’ gabhail àite aig Tigh Mo Sheanair san Tairbeart air 6 Iuchar 2022 aig 7f.  Bidh Consairt na Cloinne a’ gabhail àite aig Sgoil Sir E Scott air 8 Iuchar 2022 aig 2f.

Faicibh foirmichean-iarrtais airson com-pàirtichean sa Bhun-sgoil agus san Àrd-sgoil aig taobh na duilleige seo.  Ma tha sibh feumach air barrachd fiosrachaidh cuiribh fios gu comataidh na Fèise air Facebook no gu DI Macillinnein air dimaclennan@hotmail.co.uk

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer