Fèis Eilean na Hearadh

Thèid Fèis Eilean na Hearadh a chumail eadar 2 – 6 Iuchar ann an Sgoil Sir E Scott san Tairbeart. Thèid sàr-oideachadh ann an iomadh ionnstramaid a thabhann a bharrachd air seinn agus a’ cruthachadh leis a’ Chlò Hearaich. Airson na deugairean a bhios aig Fhèis, thèid clas sònraichte a ruith far am faigh iad air a dhol a-mach air taobh a-muigh crìochan na sgoile a’ sreap bheanntan, a’ dol a-mach air kayak air an loch agus a’ falbh air baidhseagal tron Ghearradh Chruaidh ann an Steòrnabhagh.

Airson tuilleadh fhaighinn a-mach mu dheidhinn Fèis Eilean na Hearadh, coimhead air ar duilleag air Facebook no cuiribh fios gu DI Macillinnein air dimaclennan@hotmail.co.uk.

Fèis Eilean na Hearadh will be held from 2 – 6 July in Sir E Scott School in Tarbert. Tuition in a multitude of instruments will be offered as well as singing and Harris Tweed Craft. For teenagers, there will be an outdoor pursuits class where they will partake in activities such as hill climbing, mountain biking and kayaking.

For more information, visit Fèis Eilean na Hearadh on Facebook or get in touch with DI MacLennan on dimaclennan@hotmail.co.uk 

Tachartasan air fàire:

Prìomh fhèis  

2 – 6 Iuchar 2018, Sgoil Sir E Scott, an Tairbeart

feisean.org/event/feiseileannahearadh

Upcoming events:

Main Fèis 

2 – 6 July 2018, Sir E Scott School, Tarbert

feisean.org/event/feiseileannahearadh

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council