Fèis Eilean na Hearadh

Thèid Fèis Eilean na Hearadh a chumail sa chiad seachdain den Iuchar ann an Sgoil Sir E Scott san Tairbeart gach bliadhna.  Thèid sàr-oideachadh ann an iomadh ionnstramaid a thabhann a bharrachd air seinn agus bithear cuideachd a’ cruthachadh is ag obair le Clò Hearach.   Thèid clas sònraichte a riuth far am faigh deugairean a bhios aig an Fhèis a-mach air taobh a-miugh crìochan na sgoile airson sreap bheanntan, a’ dol a-mach air kayak air an loch agus a’ falbh air baidhseagalan tron Ghearradh Chruaidh ann an Steòrnabhagh. 

Airson tuilleadh fiosrachaidh mu dheidhinn Fèis Eilean na Hearadh, coimheadaibh air an duilleag Facebook no cuiribh fios gu DI Macillinnein air dimaclennan@hotmail.co.uk

Tachartasan air fàire: 

Tha Fèis na Hearadh an dòchas clasaichean giòtar a thòiseachadh gach seachdain.  Bidh barrachd fiosrachaidh ri fhaighinn mun seo a dh’aithghearr.

Cha bhi Fèis Eilean na Hearadh a’ dol air adhart am-bliadhna air sgàth covid-19.  Thathar an dòchas gum bi Fèis àbhaisteach ann ann an 2022.  

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer