Fèis Fhoirt

Tha Fèis Fhoirt a’ cumail prògraim thraing de thachartasan anns na h-ealain traidiseanta fad na bliadhna, nam measg:

  • Fèis bhliadhnail do dh’ òigridh anns a’ Mhàrt ann an Sruighlea
  • Fèis bhliadhnail do dh’ òigridh as t-Sultain anns an Eaglais Bhric
  • Fèis bhliadhnail do dh’ inbhich anns an Dàmhair
  • Clasaichean ciùil gach seachdain ann an Sruighlea
  • Cèilidh air Chuairt gach samhradh

Gheibhear fiosrachadh slàn air na tachartasan againn aig www.feisfhoirt.org.uk

Fèis Fhoirt offer a busy programme of traditional arts events year round, including:

  • Annual Fèis for young people in March in Stirling
  • Annual Fèis for young people in September in Falkirk
  • Adult Fèis in October
  • Weekly music classes in Stirling
  • Cèilidh Trail tour each summer

More information about the events can be found at www.feisfhoirt.org.uk

Tachartasan air fàire: 

Clasaichean gach Seachdain

Tha na clasaichean Fèise a’ tachairt air-loidhne air sgàth ‘s a’ Choronabhìorais. Cumaibh sùil air an duilleag seo no airson naidheachd mu dheidhinn na clasaichean a’ tòiseachadh a-rithist.

Upcoming events:

Weekly Classes

The Fèis classes are now taking place online due to Coronavirus. Keep an eye on this page for news about face-to-face classes starting up again. 

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer