Fèis Fhoirt

Tha Fèis Fhoirt a’ cumail prògraim thraing de thachartasan anns na h-ealain traidiseanta fad na bliadhna, nam measg:

  • Fèis bhliadhnail do dh’ òigridh anns a’ Mhàrt ann an Sruighlea
  • Fèis bhliadhnail do dh’ òigridh as t-Sultain anns an Eaglais Bhric
  • Fèis bhliadhnail do dh’ inbhich anns an Dàmhair
  • Clasaichean ciùil gach seachdain ann an Sruighlea
  • Cèilidh air Chuairt gach samhradh

Gheibhear fiosrachadh slàn air na tachartasan againn aig www.feisfhoirt.org.uk

 

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council