Fèis Ghallaibh

Tha Fèis Ghallaibh a’ cur air dòigh program de bhùithtean-obrach tron bhliadhna a’ tabhann taghadh farsgaing de chuspairean leithid na fidhleadh, a’ bhogsa-ciùil, giotàr, òrain Ghàidhlig, drumaireachd, clàrsach, an fhìdeag agus am feadan.

Fèis Ghallaibh is based in Thurso and Wick High Schools and offers a busy programme of Saturday workshops throughout the year.  The Fèis provides tuition in a wide variety of subjects including fiddle, accordion, Gaelic song, percussion, clarsach, tin whistle and chanter.

Tachartasan air fàire:

Bidh na tachartasan againn a’ tòiseachadh a-rithist ann an 2021

Upcoming events:

Our programme of workshops will resume in 2021

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer