Fèis Ghallaibh

Tha Fèis Ghallaibh a’ cur air dòigh program de bhùithtean-obrach tron bhliadhna a’ tabhann taghadh farsgaing de chuspairean leithid na fidhleadh, a’ bhogsa-ciùil, giotàr, òrain Ghàidhlig, drumaireachd, clàrsach, an fhìdeag agus am feadan.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council