Fèis Innis an Uillt

Cò sinne?

Chaidh Fèis Innis an Uillt a stèidheachadh gus cothrom a thoirt do dh’ òigridh na sgìre pàirt a ghabhail ann an ceòl agus na h-ealain traidiseanta.  ‘S ann tro mheadhan an Gàidhlig a tha a h-uile clas is bùth-obrach le taghadh farsaing de chuspairean air an tairgse bho ionnsramaidean ciùil gu ealain gu dannsa.

Tha sinn a’ cumail latha fèise gach bliadhna a tha freagarrach dha cloinn c1-3 agus c4-7, le Fèis Bheag airson clann na sgoil-àraich.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council