Fèis Mhuile

‘S e buidheann coimhearsnachd a th’ ann am Fèis Mhuile a tha a’ cumail tachartas do dh’ òigridh sa Ghearran gach bliadhna gus ceòl agus seinn traidiseanta a bhrosnachadh a-measg òigridh an eilein.

Fèis Mhuile is a community group based on the Isle of Mull and hold an annual Fèis each February for young people aged 3 to 7 and 8 to 18.

 

Tachartasan air fàire:

Prìomh fhèis  

7 – 9 Gearran 2020, Bun Easain, Eilean Mhuile

Upcoming events:

Main Fèis 

7 – 9 February 2020, Bunessan, Isle of Mull

 

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council