Fèis Taigh Dhonnchaidh

Bidh Fèis Nis agus Fèis Taigh Dhonnchaidh a’ gabhail àite tro shaor làithean na Càisge bho 9 – 13 Giblean.

Gheibh a’ chlann a thèid ann cothrom iomadh diofar ionnstramaid ionnsachadh, nam measg meur-chlàr, mailèidean, feadan, fidheall agus giotàr. Bidh iad cuideachd a’ dèanamh gu leòr seinn Gàidhlig, dannsa Gàidhealach, drama agus ealain. Bidh clasaichean a’ ruith tron bhliadhna cuideachd ann an iomadach diofar cuspair.

Airson barrachd fhaighinn a-mach cuiribh fios gu Mary Anne Duff no coimhead airson Taigh Dhonnchaidh air Facebook.

Fèis Taigh Dhonnchaidh runs from 9th – 13th April and offers tuition in a multitude of instruments including keyboard, melodeon, chanter, fiddle and guitar for a week during the Easter holidays as well as Gaelic singing, drama and art. Instrumental classes run throughout the school term.

For more information please contact Mary Anne Duff using the information at the side of the page or visit Taigh Dhonnchaidh on Facebook.

Tachartasan air fàire:

Prìomh fhèis  

9 – 13 den Ghiblean 2018, Taigh Dhonnchaidh / Sgoil Lionail

feisean.org/event/feistaighdhonnchaidh/

Upcoming events:

Main Fèis 

9 – 13 April 2018, Taigh Dhonnchaidh / Lionel School

feisean.org/event/feisanearraich

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council