Fèis Taigh Dhonnchaidh

Bidh Fèis Nis agus Fèis Taigh Dhonnchaidh a’ gabhail àite tro shaor làithean na Càisge, ann an Nis ann an Eilean Leòdhais.

Gheibh a’ chlann a thèid ann cothrom iomadh diofar ionnstramaid ionnsachadh, nam measg bogsa-ciùil, mailèidean, feadan, fidheall agus giotàr. Bidh iad cuideachd a’ dèanamh gu leòr seinn Gàidhlig, dannsa Gàidhealach, drama agus ealain. Bidh clasaichean a’ ruith tron bhliadhna cuideachd ann an iomadach diofar chuspair.

Airson barrachd fhaighinn a-mach cuiribh fios gu Mary Anne Duff aig taighdhonnchaidh@outlook.com no coimhead airson Taigh Dhonnchaidh air Facebook.

Tachartasan air fàire:

Ceòl Nis 30 – 31 Iuchar.  Barrachd fiosrachaidh ri fhaighinn air Facebook Taigh Dhonnchaidh.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer