Fèis Thròndairnis

Ann an ceann a tuath an Eilein Sgitheanaich ann an Stafainn, tha Fèis Thròndairnis a’ cumail an Fhèis aca gach bliadhna san Iuchar . Fo stiùir oidean cliùiteach, gheibh clann air ionnstramaidean ùr fheuchainn a bharrachd air seinn Gàidhlig agus dràma.

Airson fiosrachadh mu dheidhinn Fèis Thròndairnis cuiribh fios gu Mairead NicNeacail a’ cleachdadh an fhiosrachaidh aig taobh na duilleige.

Fèis Thròndairnis is held each year in Staffin, Isle of of Skye. Children will receive expert tuition from fantastic musicians as well as learning Gaelic singing, drama and art.

For more information on Fèis Thròndairnis, please get in touch with Mairead Nicolson using the contact details at the side of the page.

Tachartasan air fàire:

Upcoming events: 

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer