Fèis Thròndairnis

Ann an ceann a tuath an Eilein Sgitheanaich ann an Stafainn, thèid Fèis Thròndairnis a chumail eadar 24 – 28 Iuchar. Fo stiùir oidean cliùiteach, gheibh clann air ionnstramaidean ùr fheuchainn a bharrachd air seinn Gàidhlig agus dràma.

Airson fiosrachadh mu dheidhinn Fèis Thròndairnis cuiribh fios gu Mairead NicNeacail a’ cleachdadh an fhiosrachaidh aig taobh na duilleige.

Fèis Thròndairnis will be held in Staffin Primary School from 23 – 27 July 2018. Children will receive expert tuition from fantastic musicians as well as learning Gaelic singing, drama and art.

For more information on Fèis Thròndairnis, please get in touch with Mairead Nicolson using the contact details at the side of the page.

Tachartasan air fàire:

Chaidh Fèis Thròndairnis a chur dheth ann an 2021 air sgath a’ Choronabhìoras.

Upcoming events: 

Fèis Thròndairnis has been postponed in 2021 due to Coronavirus.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer