Fèis Tìr an Eòrna

Thèid Fèis Tìr an Eòrna a chumail ann an sgoil ùr Uibhist a Tuath eadar 2 – 6 Iuchar am bliadhna. Bidh iad a’ tabhann Fèis Bheag do chloinn a tha aon bhliadhna fo aois sgoile agus clas 1 agus 2 a bharrachd air prìomh fhèis do chloinn nas sine.

Thèid clasaichean ann an iomadach ionnstramaid a lìbhrigeadh a bharrachd air seinn Gàidhlig, dràma, ealain agus dannsa Gàidhealach.

Airson fiosrachadh, cuiribh fios gu Anne NicChoinnich (àireamh & post-d aig taobh na duilleige).

Fèis Tìr an Eòrna will be held in Sgoil Uibhist a Tuath from 2 – 6 July 2018. There will be a Fèis Bheag for children who are a a year under school age and primary 1 and 2 as well as a main fèis for those who are older.

There will be classes in several different instruments offered as well as Gaelic singing, drama, art and Highland Dancing.

For more information, please get in touch with Anne MacKenzie using the contact details at the side of the page.

Tachartasan air fàire:

Chaidh Fèis Tìr an Eòrna a chur dheth ann an 2021 air sgath a’ Choronabhìoras.

Upcoming events: 

Fèis Tìr an Eòrna has been postponed in 2021 due to Coronavirus.

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer