Fèis Tìr an Eòrna

Chaidh Fèis Tìr an Eòrna a stèidheachadh ann an 1990.

Thèid Fèis Tìr an Eòrna a chumail as t-samhradh a h-uile bliadhna ann an sgoil ùr Uibhist a Tuath.  Thèid clasaichean ann an iomadach ionnstramaid a lìbhrigeadh a bharrachd air seinn sa Gàidhlig, dràma, ealain agus dannsa Gàidhealach.

Airson barrachd fiosrachaidh mu Fèis Tìr an Eòrna, cuiribh fios gu feistiraneorna@hotmail.com no coimheadaibh air duilleag Facebook na Fèis.

 Tachartasan air fàire:

Creative Scotland The Scottish Government Highlands and Islands Enterprise Bòrd na Gaidhlig Highland Council Comhairle nan Eilean Siar Argyll & Bute Council We are a Living Wage Employer