Fèis Tìr an Eòrna

Chaidh Fèis Tìr an Eòrna a stèidheachadh ann an 1990.

Thèid Fèis Tìr an Eòrna a chumail as t-samhradh a h-uile bliadhna ann an sgoil ùr Uibhist a Tuath.  Thèid clasaichean ann an iomadach ionnstramaid a lìbhrigeadh a bharrachd air seinn sa Gàidhlig, dràma, ealain agus dannsa Gàidhealach.

Airson barrachd fiosrachaidh mu Fèis Tìr an Eòrna, cuiribh fios gu feistiraneorna@hotmail.com no coimheadaibh air duilleag Facebook na Fèis.

 Tachartasan air fàire:

Gabhaidh Fèis Tìr an Eòrna àite am-bliadhna eadar 03 – 07 2023 Iuchar ann an Sgoil Uibhist a Tuath. 

Gheibh sibh foirm-iarrtais airson com-pàirtichean eadar P3 – S6 an seo.

Gheibh sibh foirm-iarrtais airson Fèis Bheag (P1-2) an seo. 

 

 

 

Creative Scotland The Scottish Government Bòrd na Gaidhlig Highland Council Argyll & Bute Council William Grant Foundation We are a Living Wage Employer